Pandemi Sürecinde Halk Sağlığı Hemşiresi Olmak: Bağışıklık Sistemini Güçlendirebilecek Sağlık Danışmanlığı

Author:

Number of pages: 46-56
Year-Number: 2020-1

Abstract

Amaç: Küresel olarak yeni tip koronavirüsün ortaya çıkışı, uluslararası önemi olan bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan edilmiştir.  Yeni tip koronavirüs Covid 19 ile ilgili olarak güçlü bir immün sistemin koruyucu olabileceği düşünülmektedir. Bu derlemenin amacı birinci basamak sağlık hizmetlerinin en önemli bileşenlerinden biri olan halk hemşirelerinin pandemi sürecinde bağışıklık güçlendirebilecek sağlık danışmanlığı rolünü incelemektir.  Bu çalışma ilgili literatür taranarak derleme şeklinde planlanmıştır. İmmün sistemin güçlendirilmesi ve korunmasında sağlık danışmanlığı olarak “beslenme ve egzersiz” danışmanlıkları yapılabilir.  Sonuç: Halk sağlığı hemşirelerinin mesleki gelişimleri ve çağın değişen koşullarına göre uyum sağlayabilmeleri için danışmanlık rollerinin farkında olarak toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek çalışmalar yürütmeleri ile mümkün olacaktır.

Keywords

Abstract

Aim: The emergence of the new type of coronavirus globally has been declared a public health emergency of international importance. Regarding the new type of coronavirus Covid 19, it is thought that a strong immune system can be protective. The aim of this review is to examine the health counseling role of community nurses, one of the most important components of primary health care, that can strengthen immunity during the pandemic process. This study was planned as a review by scanning the relevant literature. "Nutrition and exercise" consultancy can be provided as health consultancy in strengthening and protecting the immune system. Conclusion: Professional development of public health nurses and their counseling roles in order to adapt to the changing conditions of the age will be possible by carrying out studies that can meet the needs of the society.

Keywords