Sağlık Bakım İlişkili İnfeksiyonlar ve Kontrol Önlemleri Hakkında Hemşirelerin Bilgi Düzeyleri

Author:

Year-Number: 2021-1
Number of pages: 20-41
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet

Amaç: Bu araştırmada bir üniversitesi hastanesinde çalışan hemşirelerin Sağlık Bakım İlişkili İnfeksiyonlar ve Kontrol Önlemleri Hakkında Hemşirelerin Bilgi Düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırma evrenini, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ekim-Kasım 2020 tarihleri arasında çalışan 309 hemşire oluşturmuştur. Tanımlayıcı tipte tasarlanan bu çalışmada katılımcılara 26 sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Anket formunun birinci bölümünde, araştırmaya katılanların sosyo-demografik özellikleri ve çalışma durumlarını belirlemeye yönelik sorular; İkinci bölümde ise, Sağlık Bakım İlişkili İnfeksiyonlar konusundaki bilgi düzeylerinin saptanmasına yönelik sorular yer almaktadır. Veriler; frekans, yüzde yöntemi ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin çoğunluğunun Kadın (%93.5), lisans mezunu (%83.8), genellikle genç/orta yaş grubunda bireyler olduğu (18-41, %96.4) saptanmıştır. Çalışmaya dahil olan hemşirelerin çoğunluğunun dahili ve cerrahi tıp birimlerinde (%59.9, %37.9) çalışıyor oldukları görülmektedir. Hemşirelerin Sağlık Bakım İlişkili İnfeksiyonlara dair ifadeleri incelendiğinde en fazla “Atıkların sınıflandırılması ile ilgili “Kırmızı renkli atık poşeti–Enjektör iğnesi Eşleştirmesi “yanlıştır”,  “Vantilatör ilişkili pnömoni  önlenmesi için hasta yatak başı 45-60 derece yukarıda olacak şekilde yükseltilmelidir” ve “Ameliyat öncesi cilt hazırlığında bölgenin tüylerden arındırılması için kullanılacak en uygun yöntem traş makinesidir”  sorularına doğru yanıt verdikleri (sırası ile: %86.7; %85.1; %84.1) görülmektedir. Ayrıca araştırmaya katılan hemşirelerin “Endotrakeal aspirasyon işleminde steril eldiven kullanılmalıdır” (%83.5), Laringoskop bleydleri yarı kritik alet sınıfındadır  (%77.7), Hepatit A kan yoluyla bulaşan hastalıklardan değildir (%73.5) ifadelerini “yanlış” olarak değerlendirdikleri saptanmıştır. Çalışmaya dahil olan hemşirelerin Sağlık Bakım İlişkili İnfeksiyonlar ile ilgili eğitime katılma durumu incelendiğinde ise %62.8’inin eğitime katıldığını ifade ettikleri belirlenmiştir.

Sonuç: Hemşirelerin sağlık bakım ilişkili infeksiyonlar ve bu İnfeksiyonların önlenmesi konusunda kendi üzerlerine düşen sorumluluğu kavramış olmaları gerekmektedir. Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre hemşirelerin bu beklentiyi tam olarak karşılayamadıkları görülmektedir. Bu sebepten dolayı sağlık bakım ilişkili İnfeksiyonların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla hemşirelere yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve bu programların sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Ayrıca düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılımı artırmaya yönelik aktivitelerin de planlanması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Aim: In this study, it was aimed to determine the knowledge levels of nurses working in a university hospital about Health Care-Associated Infections and Control Measures.

Methods: The universe of the research consisted of 309 nurses working at Bolu Abant İzzet Baysal University İzzet Baysal Training and Research Hospital between October and November 2020. In this descriptive study, a questionnaire form consisting of 26 questions was applied to the participants. In the first part of the questionnaire form, questions to determine the socio-demographic characteristics and working conditions of the participants; In the second part, there are questions for determining the level of knowledge about Health Care-Associated Infections. Data; frequency was analyzed by percentage method.

Results: It was determined that the majority of the nurses participating in the study were women (93.5%), undergraduate (83.8%), generally young / middle-age individuals (18-41, 96.4%). It is seen that most of the nurses included in the study were working in internal and surgical medicine units (59.9%, 37.9%). When the expressions of the nurses regarding Health Care Related Infections are examined, the most “Red-colored waste bag - Injector needle matching is“ wrong ”regarding the classification of wastes,“ In order to prevent ventilator-associated pneumonia, the patient bedhead should be raised to 45-60 degrees above ”and It is seen that they responded correctly to the questions “Shaving machine is the most suitable method to be used to remove hair in the preoperative skin preparation” (respectively: 86.7%; 85.1%; 84.1%). In addition, the nurses participating in the study stated that "Sterile gloves should be used in endotracheal aspiration process" (83.5%), Laryngoscope blades are in the semi-critical device class (77.7%), Hepatitis A is not from blood-borne diseases (73.5%) as "false". It was determined that they evaluated. When the status of the nurses involved in the study to participate in the training on Health Care Related Infections was examined, it was determined that 62.8% of them stated that they participated in the training.

Conclusion: Nurses should have understood their responsibility for healthcare-associated infections and their prevention. According to the findings obtained from this study, it is observed that nurses do not fully meet this expectation. For this reason, it is necessary to organize in-service training programs for nurses and to ensure the continuity of these programs in order to prevent the occurrence of healthcare-related infections. In addition, it is recommended to plan activities to increase participation in in-service training.

Keywords