Türkiye’de Birinci Basamakta Çalışan Hemşireler Arasında Profesyonelliğin Durumu: Kesitsel Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2021-1
Number of pages: 1-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hemşirelerin profesyonellik düzeyleri, birinci basamak sağlık hizmetlerinin kaliteli yürütülmesinde önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki birinci basamak sağlık hizmetlerindeki hemşirelerin profesyonellik düzeyini değerlendirmektir.
Yöntem: Bu araştırma; Türkiyede bir il merkezinde 156 birinci basamak sağlık bakım hemşiresinin katılımıyla gerçekleştirilen kesitsel bir çalışmadır. Veriler, Kişisel Bilgi Formu ve Hemşirelikte Profesyonellik için Davranış Envanter Formu kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular: Araştırmada birinci basamak sağlık bakım hemşirelerinin profesyonellik düzeyi düşük bulunmuştur. Hemşirelerin eğitim düzeyleri ve bulundukları pozisyonda çalışma süreleri ile profesyonellik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.
Sonuçlar: Bu çalışma, birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hemşirelerin profesyonellik düzeylerinin düşük olduğunu göstermiştir. Eğitim seviyesi arttıkça profesyonellik düzeyinin arttığı görülmüştür. Ayrıca şimdiki pozisyonda çalışma süreleri arttıkça profesyonellik düzeylerinin azaldığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda profesyonel davranışların geliştirilmesine yönelik çalışma ve düzenlemelerin yapılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Aim: It is important to increase the professionalism level of nurses working in primary health care services in order to improve the quality of primary health care. The aim of this study is to evaluate the level of professionalism among primary health care nurses in Turkey. 
Methods: A cross-sectional study was conducted with the participation of 156 primary health care nurses in a Turkish province. Data were collected using Personal Information Forms and Behavioral Inventory Forms for Professionalism in Nursing. 
Results: The level of professionalism of primary health care nurses was low. A statistically significant difference was found between the levels of education, the number of worked years at the actual position of the participants, and the mean of total score scale. 
Conclusions: The study showed that primary health care nurses have low professionalism levels. It was found that the level of professionalism was higher amongst participants with more education. On the other hand, as the number of working years in the current position increased, professionalism scores decreased.

Keywords