Türkiye’de 2011–2021 Yılları Arasında Hemşirelik Alanında Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Yapılmış Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 56-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç; Bu çalışma, Türkiye’de 2011–2021 yılları arasında hemşirelik alanında “kadına yönelik şiddet” konusuna ilişkin yapılmış doktora tezlerini bazı özellikleri yönünden değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem; Veriler Yüksek Öğretim Kurumu ulusal tez merkezinde 01.01.2011-28.02.2021 tarihleri arasında yayınlanmış ve kadına yönelik şiddet ile ilgili hemşirelik alanında yapılmış doktora tezleri incelenmiştir. Anahtar kelime olarak “Kadın, kadınlar, şiddet, aile içi şiddet, cinsiyete dayalı şiddet, eş şiddeti, yakın partner şiddeti, hemşire” ve Female, women, violence, domestic violence, gender-based violence, spouse abuse, intimate partner violence nursing” kelimeleri kullanılmıştır. Konuyla ilgili 53 doktora tezine ulaşılmıştır.  Çalışma kriterlerine uyan 9 doktora tezi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma için etik kurul izni alınmamış Yüksek Öğretim Kurumu ulusal tez merkezinden erişimi olan doktora tezleri çalışmaya dâhil edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzde kullanılmıştır.

Bulgular; Hemşirelikte kadına yönelik şiddet ile ilgili yapılan doktora tezlerinin %77.7 (n=7)’si son 3 yılda ve %33.3’ü (n=3) İstanbul Cerrahpaşa üniversitesinde yapılmıştır. Yapılan tezlerin %22.2’si (n=2) Halk sağlığı hemşireliğinde yapılmıştır. Yürütülen tezlerin %63.6’sında (n=7) ölçek kullanılmıştır ve %45.4’ü (n=5) deneysel veya yarı-deneyseldir. Tezlerin %44.4’ü (n=4) sağlık personelleri ile yapılmış ve %33.3 (n=3) uluslararası bir dergisinde yayına dönüştürülmüştür.

Sonuç; kadına yönelik uygulanan şiddette mağdurlara uygun hemşirelik girişimlerin uygulanması ve geliştirilmesi için risk gruplarının belirlenmesi önemlidir. Bu belirlenen risk gruplarına ihtiyacı olan girişimler yapılmalıdır.

Keywords

Abstract

Aim:  In this study, the nursing area in Turkey between the years of 2011-2021 "violence against women" made on the subject of the doctoral thesis is a descriptive study evaluated in terms of some properties.

Methods; The data were published in the National Thesis Center of the Council of Higher Education between 01.01.2011-28.02.2021 and doctoral thesis on violence against women in the field of nursing were examined. Key words are “Women, women, violence, domestic violence, gender-based violence, spousal violence, intimate partner violence, nurse” and Female, women, violence, domestic violence, gender-based violence, spouse abuse, intimate partner violence nursing ” words are used. 53 doctoral thesis on the subject have been reached. Nine doctoral thesis meeting the study criteria constituted the sample of the research. Doctoral theses, which were not approved by the ethics committee for the research, were included in the study. Numbers and percentages were used to evaluate the data.

Results; 77.7% (n = 7) of doctoral theses on violence against women in nursing have been done in the last 3 years and 33.3% (n = 3) in Istanbul Cerrahpaşa University. 22.2% (n = 2) of the theses were made in public health nursing. The scale was used in 63.6% (n = 7) of the theses conducted and 45.4% (n = 5) were experimental or quasi-experimental. 44.4% (n = 4) of the theses were made with healthcare personnel and 33.3% (n = 3) were translated into an international journal.

Conclusion; It is important to identify risk groups in order to implement and develop appropriate nursing interventions for victims of violence against women. Initiatives that need these identified risk groups should be made.

Keywords