Egzersiz Sağlık İnanç Modeli Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Author:

Year-Number: 2021-1
Number of pages: 42-61
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Egzersiz davranışının sağlık üzerine olumlu etkileri bilinmesine rağmen, bu davranış bireylerde istendik düzeyde değildir. Sağlığı korumaya ve geliştirmeye yönelik yapılması gerekenler konusundaki inanç ve tutumlar davranışların oluşumunda son derece önemlidir. Bu nedenle, Egzersiz davranışını etkileyen inanç ve tutumları değerlendirmede kullanılabilecek spesifik ölçeklere ihtiyaç vardır. Bu araştırmada, Egzersiz Sağlık İnanç Modeli Ölçeğinin Türkçe formunun Türk toplumu için geçerliliğini ve güvenilirliğini test etmek amaçlanmıştır. 

Metod: Metodolojik bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini Isparta’da yaşayan, Aile Sağlığı Merkezi’ne kayıtlı 18 yaş ve üzeri 350 katılımcı oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak, Sosyo demografik anket formu ve Egzersiz Sağlık İnanç Modeli Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirleyebilmek için “Doğrulayıcı faktör analizi” yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği; iç tutarlık madde analizi, cronbach alfa ve test tekrar test ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum iyiliği indekslerinin mükemmel düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin alt boyutlarının faktör yükleri 0.45 ve 0.91 arasından dağılım göstermiştir. Ölçeğin Croncach alpha katsayılarının 0.85 ile 0.93 arasında olduğu saptanmıştır. Test tekrar test sonuçlarına göre, korelasyon katsayıları 0.64 ile 0.97 arasındadır. 

Sonuç: Sonuç olarak, Egzersiz Sağlık İnanç Modeli ölçeğinin Türkçe formunun egzersiz davranışlarını değerlendirmede kullanımı için geçerli ve güvenilirdir.

Keywords

Abstract

Aim: Although the positive effects of exercise behavior on health are known, this behavior is not at the desired level in individuals. Beliefs and attitudes about what should be done to preventive and improve health are extremely important in the formation of behaviors. Therefore, there is a need for specific scales that can be used to evaluate beliefs and attitudes that affect exercise behavior. This study was aimed to test the validity and reliability of the Turkish form of Exercise Health Belief Model Scale for Turkish society.

Methods: This was a methodological study. The sample of the study consists of 350 participants aged 18 and over who are registered to the Family Health Center in Isparta. Socio-demographic questionnaire form and Exercise Health Belief Model Scale were used as data collection tools. In order to determine the construct validity of the scale, “Confirmatory factor analysis” was performed. Reliability of the scale; Internal consistency was evaluated by item analysis, Cronbach alpha and test-retest.

Results: As a result of the confirmatory factor analysis, it was determined that the goodness of fit indexes were at a perfect. The factor loads of the sub-dimensions of the scale were distributed between 0.45 and 0.91. Croncach alpha coefficients of the scale were found to be between 0.85 and 0.93. According to the test-retest results, correlation coefficients are between 0.64 and 0.97.

Conclusion: In conclusion, the Turkish version of the Exercise Health Belief Model scale is valid and reliable for its use in evaluating exercise behavior.

Keywords