Üniversite Öğrencilerinin Eşcinselliğe İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Author :  

Year-Number: 2022-1
Yayımlanma Tarihi: 2021-11-24 11:18:36.0
Language : Türkçe
Konu : Kadın Hastalıkları ve Doğum
Number of pages: 36-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Araştırma, öğrencilerin eşcinselliğe ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem: Araştırmanın örneklemini, fakülte ve yüksekokullarında öğrenim gören toplam 3048 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, soru formu ve Eşcinsellik Tutum Ölçeği (ETÖ) kullanılmıştır. Soru formu ve ETÖ 04.12.2017-16.03.2018 tarihleri arasında uygulanmıştır. Elde edilen veriler; ortalama, standart sapma, yüzdelik ve sayılar, t-testi (independent samples t-testi)  ve Oneway Anowa testleri kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Araştırmada öğrencilerin eşcinsellik tutum ölçeği puan ortalamasının (2.85±0.33) olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa Katsayısı “0.80” olarak bulunmuştur. Araştırmada, eşcinsel olduğu düşünülen ya da bilinen bir tanıdığı olmayan öğrencilerin eşcinselliğe ilişkin tutumu tanıdığı olan öğrencilere göre daha olumsuz ve aralarındaki fark anlamlı bulunmuştur. Bununla birlikte, eşcinsellerin dini inancını güçlü olarak değerlendiren öğrencilerin orta ve zayıf olarak değerlendiren öğrencilere göre eşcinsellere yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Eşcinsellerin kendi kimliklerini saklama nedenin toplum baskısı olduğunu belirten öğrencilerin belirtmeyen öğrencilere göre tutumlarının daha olumsuz olduğu ve aralarındaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada, öğrencilerin eşcinselleri tanıma düzeylerinin yetersiz olduğu ve eşcinsellere ilişkin tutumlarının olumsuz olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Aim: The research was conducted as a descriptive study in order to determine the students' views on homosexuality.

Methods: The sample of the study consisted of a total of 3048 students studying at faculties and vocational schools. Questionnaire and Homosexuality Attitude Scale (HAS) were used as data collection tools. Question form and HAS were applied between 04.12.2017-16.03.2018. Data obtained were analysed by using average, standard deviation, percentage and numbers, independent samples t-test and One-way Anova tests.

Results: As a result of the research, score average of homosexuality attitude scale of the students was determined (2,85±0,33). Cronbach Alpha Coefficient of the scale was found “0,80”. In the study, the attitude towards homosexuality of students who are thought to be homosexual or who do not have a known acquaintance was found to be more negative and the difference between them was significant. On the other hand, it was determined that students who evaluated the religious belief of homosexuals as strong had more positive attitudes towards homosexuals than students who evaluated their religious beliefs as moderate or weak. It was determined that the attitudes of the students who stated that the reason for the homosexuals to hide their identities was social pressure, had more negative attitudes than the students who did not, and the difference between them was significant.

Conclusion: In this study, it was determined that the students' level of recognition of homosexuals was insufficient and their attitudes towards homosexuals were negative.

Keywords


 • 1. Feng Y, Lou C, Gao E, Tu X, Cheng Y, Emerson MR , Zabin LS. Adolescents’ and Young Adults’ Perception of Homosexuality and Related Factors in Three Asian Cities. J Adolesc Health. 2012;50(3Suppl):52-60. doi: 10.1016/j.jadohealth.2011.12.008.

 • 2. LGBT rights are human rights 2017. Available from: file:///C:/Users/ka%C3%BCrkyetrk/Desktop/lgbt-haklari-insan-haklaridirsaglik.pdf.Accessed 3 October 2017.

 • 3. Bayer R. Homosexuality and American Psychiatry: The Politics of Diagnosis. New Jersey: Princeton University Press; 1981. p. 105

 • 4. Stoller RJ, Marmor J, Bieber I, Gold R, Socarides CW, Green R & Spitzer RL. A symposium: Should homosexuality be in the APA nomenclature. The American Journal of Psychiatry. 1973;130(11): 1207–16. doi: 10.1176/ajp.130.11.1207.

 • 5. The ICD-10 classification of mental and behavioral disorders;1993. Available from: http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf

 • 6. Assessment report. The UN Theme Group on HIV/AIDS in China;2002. Available from: http://www.hivpolicy.org/Library/HPP000056.pdf.

 • 7. TPD ve Cetad Basın Açıklaması: Eşcinsellik Hastalık Değildir;2017. Erişim Adresi: https://www.cetad.org.tr/cetaddata/userfiles/file/escinsellikhastalikdegil_basin_acikla masi_mart2010.pdf.

 • 8. Şah U. Türkiye’deki Gençlerin Cinsel Yönelimlere İlişkin Sosyal Temsilleri. Türk Psikoloji Yazıları. 2011;14 (27): 88-99.

 • 9. Inglehart R, et al. World values surveys and European values surveys, 1999–2001. First ICPSR version. Ann Arbor,MI: University of Michigan Institute for Social Research;2000.p.49.Avaliable from: https://library.carleton.ca/sites/default/files/find/data/surveys/pdf_files/wvs-99-01cbk.pdf

 • 10. Andersen R, Fetner T. Economic inequality and intolerance: Attitudes toward homosexuality in 35 democracies. Am J Polit Sci. 2008;52(4):942– 58. https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2008.00352.x

 • 11. Yeşiltepe G. Lezbiyen Gey Biseksüel Trans (LGBT) Bireyler ve Hasta Hakları [Uzmanlık Tezi]. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2015.

 • 12. Polimeni A, Hardie E, Buzwell S. Homophobia among Australian heterosexuals: The role of sex, gender role ideology and genderrole traits. Current Researchin Social Psychology. 2000;5(4):47-62.

 • 13. McNamee H, Lloyd K, Schubotz D. Same sex attraction, homophobic bullying and mental health of young people in Northern Ireland. J Youth Stud. 2008;11(1):33–46. https://doi.org/10.1080/13676260701726222.

 • 14. Szymanski DM. Examining potential moderators of the link between heterosexist events and gay and bisexual men’s psychological distress. J Couns Psychol. 2009;56(1):142– 51. https://doi.org/10.1037/0022-0167.56.1.142.

 • 15. Sakallı N. Application of the attribution value model of prejudice to homosexuality. The Journal of Social Psychology. 2002;142 (2):264-271. https://doi.org/10.1080/00224540209603899.

 • 16. Chaimowitz GA. Homophobia among psychiatric residents, family practice residents and psychiatric faculty. Canadian Journal of Psychiatry. 1991;36(3):206–9.

 • 17. Eliason MJ, Randall CE. Lesbian phobia in nursing students. Western Journal of Nursing Research, 1991;13(3);363–74. https://doi.org/10.1177/019394599101300306

 • 18. Evans JK, Bingham JS, Pratt K, Carne CA. Attitudes of medical students to HIV and AIDS. Genitourinary Medicine. 1993:69(5);377–80. doi: 10.1136/sti.69.5.377

 • 19. Ramirez-Valles J, Garcia D, Campbell RT, Diaz RM, Heckathorn DD. HIV infection, sexual risk behavior, and substance use among Latino gay and bisexual men and transgender persons. Am J Public Health. 2008;98(6):1036–42. doi: 10.2105/AJPH.2006.102624

 • 20. King M, Semlyen J, Tai SS, Killaspy H, Osborn D, Popelyuk D. Nazareth I. A systematic review of mental disorder, suicide, and deliberate self-harm in lesbian, gay and bisexual people. BMC Psychiatry 2008;18:70.

 • 21. DiStefano AS. Suicidality and self-harm among sexual minorities in Japan. Qual Health Res. 2008;18(10):1429–41. https://doi.org/10.1177/1049732308322605

 • 22. Bayar BE. Öğretmenlerin Eşcinsel Bireylere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Mersin: Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; 2016.

 • 23. Güney N, Kargı E, Çorbacı-Oruç A. Üniversite Öğrencilerinin Eşcinsellik Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi. Erişim tarihi: 06.07.2021. Erişim Adresi: https://www.academia.edu/1897284/%C3%9Cniversite_%C3%B6%C4%9Frencilerini n_e%C5%9Fcinsellik_konusundaki_g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Flerinin_incelenm esi

 • 24. Okutan N. Eşcinsellere yönelik tutumlar: cinsiyetçilik, romantik ilişkilerle ilgili kalıp yargılar ve yetişkin bağlanma biçemleri açısından bir değerlendirme [Yüksek Lisans Tezi]. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2010.

 • 25. Doğan S, Doğan M, Beştepe E, Eker E. Eşcinsellik Tutum Ölçeği geliştirilmesi, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Bir ön çalışma, Anatolian Journal of Psychiatry. 2008; 9:84-90.

 • 26. Banwari G, Mistry K, Soni A, Parikh N, Gandhi H. Medical students and interns' knowledge about and attitude towards homosexuality. Journal of Postgraduate Medicine. 2015;61;(2):95-100.

 • 27. Andersen E. Openly Gay Athletes: Contesting Hegemonic Masculinity in a Homophobic Environment. Gender&Society. 2002;16(6):1-18. https://doi.org/10.1177/089124302237892

 • 28. Kıraç F. Eşcinsellikle İlgili Dini-Psikolojik Algılar ve Maneviyat [Doktora Tezi]. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2013.

 • 29. Sadıç E, Beydağ DK. Hemşirelik Öğrencilerinin Lezbiyen ve Geylere Yönelik Tutumları ve Etkileyen Faktörler. Hemşirelik Bilimi Dergisi, İstanbul, 2018;1(2): 05–

 • 30. The Global Divide on Homosexuality. Access: 16 Jun 2021. Available from: file:///C:/Users/ka%C3%BCrkyetrk/Desktop/e%C5%9Fcinsellik/Pew-GlobalAttitudesHomosexuality-Report-REVISED-MAY-27-2014.pdf.

 • 31. Şahin NZ. İslam hukuku ve insan hakları bağlamında eşcinsellik sorunu. Ekev Akademi Dergisi. 2015;62:516.

 • 32. Turk R. Identıfyıng the vıews of nursıng students on the topıc of homosexualıty. VIII International conference on intercultural education and International conference on transcultural health, 2019.

 • 33. LGBT tarihi. Erişim tarihi: 6 Temmuz, 2021. Erişim Adresi: https://tr.wikipedia.org/wiki/LGBT_tarihi.

 • 34. Öner A. Beyaz Yakalı Eşcinseller İşyerinde Cinsel Yönelim Ayrımcılığı ve Mücadele Stratejileri. 1. Baskı. İletişim Yayınları; 2015.

                                                                                                    
 • Article Statistics