Neuman Sistemler Modeli’ne Göre COVID-19 Tanılı Hastanın Hemşirelik Bakımı

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 71-90
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

COVID-19 hastaların biyolojik, psikolojik ve fiziksel sağlığını etkilemektedir. Bu nedenle COVID-19 ile enfekte olan hastalara bakım veren hemşirelerin, bireyi bütün yönleriyle değerlendirilmesi gerekir. Hemşireler bunun için hemşirelik teorisine dayalı bakım modelleri kullanabilirler. Neuman Sistemler Modeli hastaya bütüncül yaklaşan ve hemşirelik bakımında rehber olan bir modeldir. Bu olgu çalışması, birçok sistemi etkileyen, klinik seyrinin yoğun takip ve hemşirelik bakımı gerektirdiği ve kişilerin psikolojik sağlığını da olumsuz etkileyen COVID-19 hastalığında, hemşirelik sürecinin Neuman Sistemler Modeli’ne göre yönetilmesi amacıyla yapılmıştır. Hastanın algıladığı ve hemşirenin belirlediği stresörle sonucunda planlanan bakım planı birincil, ikincil ve üçüncül koruma önlemleriyle uygulanmış ve hemşirelik süreci değerlendirilmiştir. COVID-19 gibi kapsamlı değerlendirme gereken vakalarda Neuman Sistemler Modeli’nin kullanılması, hemşirelerin hastaların biyo-psiko-sosyal tüm gereksinimlerini bütüncül olarak ele alarak nitelikli ve etkin bir hemşirelik süreci yürütmelerini sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

COVID-19 affects the biological, psychological and physical health of patients. Therefore, nurses who care for patients infected with COVID-19 should be evaluated in all aspects. Nurses can use care models based on nursing theory for this. Neuman systems Model is a model that approaches the patient in a holistic way and guides in nursing care. This case study was conducted in order to manage the nursing process according to the Neuman Systems Model in COVID-19 disease, which affects many systems, the clinical course requires intensive follow-up and nursing care, and also negatively affects the psychological health of people. The care plan, which was planned as a result of the stressor perceived by the patient and determined by the nurse, was implemented with primary, secondary and tertiary protection measures and the nursing process was evaluated.         The use of the Neuman Systems Model in cases such as COVID-19 that requires comprehensive evaluation, enables nurses to carry out a qualified and effective nursing process by considering all bio-psycho-social needs of patients holistically.

Keywords