Hemşirelerin Spiritüalite Ve Spiritüel Bakım Algısının Belirlenmesi Ve İş Doyumu İlişkinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 18-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Çalışmanın amacı, hemşirelerin spiritüalite ve spiritüel bakım algııları ve spiritüalite ile iş doyumu arasındaki ilişkisinin belirlenmesidir.

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın evrenini Türkiye’nin batı karadeniz bölgesindeki bir üniversite ve bir devlet hastanesinde çalışan 374 hemşire oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemine alınacak hemşire sayısı power analizi ile belirlenmiş olup 275 hemşire örneklemi oluşturmuştur.  Araştırmanın verileri Tanıtıcı Bilgi Formu, Maneviyat ve Manevi Bakım Derecelendirme Ölçeği ve Minnesota İş Doyum Ölçeği ile toplanmıştır.  Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov testi, yüzdelik, ortalama ve standart sapma, ki-kare, student t-testi, ANOVA ve Pearson’s korelasyon kullanılmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin %85.8’i kadın,  yaş ortalaması 28.59±6.85, çalışma yılı ortalaması 6.97±6.82 ve yarısından fazlası (%55.3) lisans mezunudur. Hemşirelerin maneviyat ve manevi bakım derecelendirme ölçeği puan ortalaması 53.76 ± 4.58’dir. Maneviyat ve manevi bakım derecelendirme ölçeği puan ortalaması ile iş doyum ölçeği puan ortalaması arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki gösterdiği bulunmuştur.

Sonuç: Hemşirelerin spiritüalite ve spiritüel bakım algılarının orta düzeyde ve iş doyumu arasında pozitif yönde ilişki olduğu bulunmuştur. 

 

Keywords

Abstract

Aim: This study aims to determine perception of nurses’ spirituality and spiritual care and the relationship between spirituality and job satisfaction.

Methods: The research is descriptive type.The universe of the study consisted of 374 nurses working at one university hospitals and one state hospitals in the western Black Sea Region of Turkey. The study samples was determined by power analysis and 275 nurses consisted the sample of the study. A Personal Information Form, Spirituality and Spiritual Care Rating Scale and Minnesota Satisfaction Questionnaire were used for data collection. The data were analyzed by using frequency, percentage, Kolmogorov-Smirnov test, mean, standard deviation, Chi-square test, student t-test, ANOVA, and Pearson’s correlation.

Results: 85.8% of the nurses are female, average age is 28,59 ± 6.85, average of the study year is 6.97 ± 6,82 and more than half (55.3%) is undergraduate.  The mean score of nurses' Spirituality and Spiritual Care Rating Scale is 53.76 ± 4.58. It was determined that the nurses' job satisfaction scale mean score was positively correlated with the spirituality and spiritual care rating scale mean score. 

Conclusion: It has been found that the nurses are at a intermediate nurses’ perception levels of spirituality and spiritual care and there is a positive correlation between spirituality and job satisfaction.

 

 

Keywords