Laktasyon Polikliniğine Başvuran Annelerin Özellikleri ve Başvuru Nedenleri: Retrospektif Bir Çalışma

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 1-17
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet

Amaç: Günümüzde emzirme danışmanlığı hizmetleri laktasyon poliklinikleri kapsamında sürdürülmektedir. Yürütülen hizmetin devamlılığını ve kalitesini artırmada bu birimlerden hizmet alan annelerin başvuru nedenlerini ve hizmetten nasıl faydalandıklarını bilmek önemlidir. Bu nedenle çalışma Laktasyon Polikliniği’nden hizmet alan annelerin özelliklerini ve başvuru nedenlerini belirlemek için yapılmıştır.

Yöntem: Retrospektif ve tanımlayıcı olarak yapılan araştırmada veriler Ekim 2019- Ocak 2020 tarihleri arasında bir hastanenin Laktasyon Polikliniği’nden danışmanlık hizmeti almış 88 annenin poliklinik kayıtlarından elde edilmiştir.

Bulgular: Annelerin yaş ortalaması 28.86 ± 5.51 yıl olup, %69.3’ü ev hanımı ve %53.4’ü lise ve üzeri eğitime sahipti. Kadınların yarıya yakını (%45.5) multipar olup, %33.0’ı normal, %67.0’ı sezaryen ile doğum yapmış ve 67.1’i doğumdan sonra ilk bir saat içerisinde bebeklerini emzirmiştir. Annelerin polikliniğe başvuru yaptıkları sırada bebeklerinin ortalama 17.13±14.86 günlük olduğu, %34.1’inin sadece anne sütü ile beslendiği ancak bebeklerin 63.6’sının anne sütünün yanı sıra formüla desteği de aldığı belirlenmiştir. Annelerin 48.3 ’ünün anne sütünün yetersiz olduğunu düşündükleri için formülaya başladıkları görülmüştür. Katılımcıların %59.1’inin gebelik döneminde emzirme danışmanlığı aldığı, %43.9’unun emzirme ile ilgili konularda bilgi almak, %23.8’inin meme reddi ve meme sorunları, %23.0’ının anne sütünün yetersiz olduğunu düşündükleri için polikliniğe başvurdukları belirlenmiştir.

Sonuç: Polikliniğe başvuran annelerin bebeklerin anne sütü ile beraber formüla verildiği ve formülaya başlamanın en önemli nedeninin anne sütünün yetersiz olduğunu düşünme olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Abstract

Aim: Today, breastfeeding counseling services are carried out within the scope of outpatient lactation clinics. To increase the continuity and quality of the service provided, it is important to know the reasons for the application of the mothers who receive service from these units and how they benefit from the service. For this reason, the study was conducted to determine the characteristics of mothers who received service from the outpatient lactation clinics and the reasons for their application.

Method: In this retrospective and descriptive study, data were obtained from the polyclinic records of 88 mothers who received counseling from the Lactation Outpatient Clinic of a hospital between October 2019 and January 2020.

Results: The mean age of the mothers was 28.86 ± 5.51 years, 69.3% of them were housewives and 53.4% of them had high school or higher education. Almost half of the women (45.5%) were multiparous, 33.0% of them had vaginal delivery, 67.0% of them gave birth by cesarean section and 67.1% of them breastfed their babies within the first hour after delivery. It was determined that the infants were 17.13±14.86 days old on average when the mothers applied to the outpatient clinic, 34.1% were fed only with breast milk, but 63.6% of the infants received formula support in addition to breast milk. It was observed that 48.3 of the mothers started formula because they thought that their breast milk was insufficient. It was determined that 59.1% of the participants received breastfeeding counseling during pregnancy, 43.9% applied to the polyclinic to get information about breastfeeding, 23.8% had breast rejection and breast problems, and 23.0% applied to the polyclinic because they thought that breast milk was insufficient.

Conclusion: It was determined that mothers who applied to the outpatient clinic gave their babies formula together with breast milk and the most important reason for starting formula was thinking that breast milk was insufficient.

Keywords