Hipertansiyon Hastalarına Verilen Eğitim ve Telefon Danışmanlığının İlaç Tedavisi Uyumuna ve Akılcı İlaç Kullanımına Etkisi: Tek Kör Randomize Kontrollü Çalışma İçin Çalışma Protokolü

Author:

Year-Number: 2022-2
Number of pages: 79-101
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

HİPERTANSİYON HASTALARINA VERİLEN EĞİTİM VE TELEFON

DANIŞMANLIĞININ İLAÇ TEDAVİSİ UYUMUNA VE AKILCI İLAÇ

KULLANIMINA ETKİSİ: TEK KÖR RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA

İÇİN ÇALIŞMA PROTOKOLÜ

Özet

Amaç: Bu araştırma hipertansiyon hastalarına verilen eğitim ve telefon danışmanlığının

ilaç tedavisi uyumuna ve akılcı ilaç kullanımına etkisini belirlemek amacıyla yapılacaktır.

Yöntem: Araştırma tek kör randomize kontrollü deneysel çalışma olarak planlanmıştır.

Yöntem: Çalışma protokolü SPIRIT rehber alınarak oluşturulacak ve araştırmanın

raporlanması CONSORT kontrol listesine göre yapılandırılacaktır. Araştırma

Türkiye’de Ordu İli Korgan Devlet Hastanesi Dâhiliye Polikliniğine başvuran

hipertansiyon hastaları üzerinde, Ekim 2021- Mayıs 2022 tarihleri arasında

yürütülecektir. Araştırmanın örneklemini 46 deney ve 46 kontrol olmak üzere 92

hipertansiyon hastası oluşturacaktır. Bu araştırmada hastalar deney ve kontrol grubuna

blok randomizasyon yöntemiyle rastgele atanacaktır. Bu atama işlemi uygulayıcı konumunda

olmayan araştırmacı tarafından yapılacak ve grup atamaları opak zarflara yerleştirilerek

randomizasyon sırasında sırayla açıklanacaktır. Araştırmanın son testleri araştırmacılar

dışındaki lisans mezunu bir hemşire tarafından uygulanacaktır. Araştırmanın

verileri “Hasta Tanıtım Formu”, “İlaç Tedavisine Uyum Öz-Etkililik Ölçeği Kısa

Formu” ve “Akılcı İlaç Kullanımı Ölçeği” ile toplanacaktır. Deney grubundaki

hipertansiyon hastalarına “Hipertansiyon Hastalarında İlaç Kullanımı ve Akılcı İlaç

Kullanımı Eğitimi” verilecektir. Ayrıca deney grubundaki hastalara 1.ayda 2 kez (2. ve

  1. hafta), 2. Ayda (8.hafta) 1 kez ve 3.ayda (12.hafta) 1 kez olmak üzere toplam 4 kez,

ortalama 10-15 dakikalık telefon danışmanlığı verilecektir. Kontrol grubu hastalar rutin

hastane bakımı alacaklardır.

Sonuç: Bu protokol hipertansiyon hastalarına verilen eğitim ve telefon danışmanlığının

ilaç tedavisi uyumuna ve akılcı ilaç kullanımına etkisi değerlendirilecektir.

 

Keywords

Abstract

Abstract

Aim: This research will be performed with the aim of determining the effect of training and telephone counseling given to hypertension patients on drug medication adherence and rational drug use.

Methods: The study protocol will be created using the SPIRIT guide and reporting of the research will be constructed according to the CONSORT checklist. The research will be performed from October 2021 to June 2022 with hypertension patients attending in a state hospital in Turkey. The research sample will comprise 92 hypertension patients, including 46 subjects and 46 controls. In the research, patients will be randomly assigned to subject and control groups with the block randomization method. This assignment process will be performed by a researcher not included in the implementation and group assignments will be announced in order during randomization by using opaque envelopes. The posttest in the research will be implemented by a nurse with undergraduate degree who is not one of the researchers. Research data will be collected with the ‘Patient Description Form’, ‘Drug Medication Adherence Self-Efficacy Scale Short Form’ and ‘Rational Drug Use Scale’. Hypertension patients in the experiment group will undergo ‘Drug Use and Rational Drug Use Training for Hypertension Patients’. Additionally, patients in the experiment group will be given telephone counseling lasting mean 10-15 minutes a total of 4 times; 2 times during the 1st month (2nd and 4th week), 1 time during the 2nd month (8th week) and 1 time during the 3rd month (12th week). Control group patients will receive routine hospital care.

Results: The research is planned as a single-blind, randomized, controlled experimental study.

Conclusion: This protocol will assess the effect of training and telephone counseling given to hypertension patients on their adherence to drug medication and rational drug use.

Keywords