Covid-19 Salgınında Uzaktan Eğitim Alan İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-2
Number of pages: 102-127
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, pandemi döneminde uzaktan eğitim alan hemşirelik öğrencilerinin mesleki öz-yeterlik düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma da nicel araştırma yönteminde kullanılan tarama deseninden faydalanılmıştır. Araştırmanın evrenini Hemşirelik bölümü dördüncü sınıfta eğitim gören 284 öğrenci oluşturmaktadır. Literatürde mevcut olan Hemşirelik Mesleği Öz-Yeterlilik Ölçeği (HMÖYÖ) için geçerlik ve güvenirlik çalışması yapıldıktan sonra bu araştırmada kullanılmıştır. Bu araştırmada hemşirelik öğrencilerinin mesleki öz-yeterlik düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu gözlenmiştir. Hemşirelik mesleğine kendisini uygun hissedenlerin ve uzaktan eğitimlere daha sık katılan öğrencilerin HMÖYÖ toplam puanlarının yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Hemşirelik mesleği öncesi ve eğitim döneminde bu sonuçlara dikkat edilmesini ve bulgularımıza yönelik derinlemesine araştırmalar yapılmasını önermekteyiz.

Keywords

Abstract

This research was carried out for the purpose of pandemic, to be trained in the field of education from the field of education. The scanning design used in the quantitative research method was used in the research. The classroom education class in the nursing department of the research is 284 students. This reliability is made after the validity and reliability of the Nursing Profession Self-Efficacy Scale (NPSES), which is available in the literature, is done. Students trained in this training are rated at a high level of good-proficiency in use. For those oriented towards the nursing profession, their overall assessment and all scores for education were considered highly. Before the nursing profession and during the education period, it should be considered for our wanderings and trips.

COVID-19, Distance education, Nursing, Professional Self-efficacy, Self-efficacy

 

Keywords