Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Ebeveynlerin Aşı Tereddütü ve Aşı Karşıtlık Düzeylerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-3
Number of pages: 39-54
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma birinci basamak sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezlerine başvuran ebeveynlerin aşı tereddüdü ve aşı karşıtlığının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki çalışma Ağustos 2021-Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Cizre ilçesinde bulunan aile sağlığı merkezlerine başvuran ebeveynler, örneklemini ise araştırmayı kabul eden 320 ebeveyn oluşturmuştur. Araştırmada Tanıtıcı Soru Formu ve Aşı Karşıtlık Ölçeği (AKÖ) kullanılmıştır. Veriler SPSS 24.0 istatistik programında analiz edilmiştir.

Bulgular: Araştırmada ebeveynlerin yaş ortalaması 31,74±5,982’dir. Ebeveynlerin %93,1’inin çocukluk aşılarını gerekli gördüğü, %51,6’sının aşıları hastalıklardan koruduğu için gerekli gördüğü, %13,8’inin çocukların aşılarını rutin aşı takvimine uygun olarak yaptırmadığı, %5,6’sının aile sağlığı merkezinde aşı bulamadığı için aşı yaptırmadığı saptanmıştır. Ebeveynlerin çalışma durumu, eğitim durumu, çocuk sayısı, aile yapısı, gelir durumu ve sosyal güvencesi ile AKÖ toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmıştır. Ebeveynlerin tamamı için AKÖ toplam puan ortalaması 48,73±13,18; Aşı Yararı ve Koruyucu Değeri alt boyutu 13,15±6,38; Aşı Karşıtlığı alt boyutu 15,14±4,62; Aşı olmamak için çözümler alt boyutu 11,47±4,29; Aşı Tereddüdünün Meşrulaştırılması alt boyut puan ortalaması 8,95±2,88 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Ebeveynlerin aşı tereddütü ve aşı karşıtlığı hakkında aşının yan etkileri, güvenirliği, etkinliği ve gerekliliği konusunda kaygılarının giderilmesi gerektiği ve sağlık profesyonellerinin bu konuyu ele alması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Purpose: This study was conducted to examine the vaccination hesitancy and opposition to vaccination of parents who applied family health centers providing primary health care services.

Methods: The descriptive and cross-sectional study was conducted between August 2021 and November 2021. Population of the study consisted of parents who applied to family health centers in Cizre district, and the sample consisted of 320 parents who accepted the research. Introductory Questionnaire and Vaccine Opposition Scale (SCA) were used in the study. The data were analyzed in SPSS 24.0 statistical program.

Results: The mean age of the parents in the study was 31.74±5.982. 93.1% of the parents consider childhood vaccinations necessary, 51.6% consider it necessary because it protects against diseases, 13.8% of them do not have their children vaccinated in accordance with the routine vaccination schedule, 5.6% of them are vaccinated in the family health center. It was determined that he did not get the vaccine because he could not find it. A statistically significant difference was found between the parents' working status, education level, number of children, family structure, income status and social security, and the total score averages of SDL. The mean SCD total score for all parents was 48.73±13.18; Vaccine Benefit and Protective Value sub-dimension 13.15±6.38; Anti-vaccine sub-dimension 15.14±4.62; Solutions for not getting vaccinated sub-dimension 11.47±4.29; The mean score of the Legitimation of Vaccination Hesitancy sub-dimension was found to be 8.95±2.88.

Conclusion:  It is recommended that parents' concerns about vaccine hesitancy and anti-vaccination, side effects, safety, efficacy and necessity of vaccine should be eliminated and health professionals should address this issue.

Keywords