COVID-19 Pandemisinde Riskli Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Algıladıkları Stigma Düzeyinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-30 08:55:15.0
Language : Türkçe
Konu : Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
Number of pages: 1-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: COVİD-19 pandemisinde çalışan hemşirelerin koronavirüs damgalanma düzeyi ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Şubat 2021- Nisan 2021 tarihleri arasında pandemi ünitelerinde çalışan hemşirelerle (n:150) yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak sosyodemografik verileri içeren form, Koronavirüs Stigma Ölçeği (KSÖ) ve Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇYKÖ) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi ve spearman korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırma katılan hemşirelerin yaş ortalaması 25.99±3.65 yıl, %70.7’si kadın, %78.7’si lisans mezunu, %73.3’ü bekardır. KSÖ ve ÇYKÖ arasında pozitif yönde orta derecede anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=0.415, p=0.00).

Sonuç: Pandemi gibi zorlu bir süreçte en çok etkilenen grup olan sağlık çalışanlarının yaşayabileceği psikososyal risklerin azaltılması, sağlığın korunması ve geliştirilmesi önemlidir.

Keywords

Abstract

Aim: The present study sought to examine the correlation between the coronavirus stigma level and quality of life in nurses working during the COVID-19 pandemic. Methods: We conducted the study with nurses (n:150) working in pandemic units between February 2021 and April 2021. As data collection tools, we used a form including sociodemographic data, as well as the Coronavirus Stigma Scale (CSS) and the Professional Quality of Life Scale (ProQOL R-IV).  In evaluation of the data, we used number, percentage, the Mann-Whitney U test, the Kruskal-Wallis test and the Spearman’s correlation analysis.  Results: Mean age of the nurses who took part in the study was 25.99±3.65 years. Of the nurses, 70.7% were female, 78.7% had bachelor's degree and 73.3% were single. We found a moderately significant correlation between the CSS and the ProQOL R-IV in a positive direction (r=0.415, p=0.00). We found a statistically significant difference between the mean total CSS and ProQOL R-IV score and the state of being stigmatized during the pandemic them (p<0.05). Conclusion: It is important to reduce the psychosocial risks that may be experienced by health workers, who are the most affected group in a difficult process such as the pandemic, and to protect and improve health.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics