Hemşirelik Intern Öğrencilerinin Bütüncül Hemşirelik Yeterliklerinin Belirlenmesi

Author:

Year-Number: 2022-3
Number of pages: 114-134
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Yapılan bu çalışmada, hemşirelik intern öğrencilerinin bütüncül hemşirelik yeterliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı bir çalışma olarak yapılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında Tanıtıcı Bilgi Formu ve Bütüncül Hemşirelik Yeterlik Ölçeği ders dışı zamanlarında uygulanmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %86.7’sinin 21-23 yaşları arasında, %85.3’ünün cinsiyetinin kadın, %1.8’inin evli olduğu ve %87.9’unun çekirdek ailede yaşadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin %6.3’ünün daha önce iki yıllık bir üniversite bitirdiği, %71.0’ının hemşirelik bölümünde öğrenim görmekten memnun olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin Bütüncül Hemşirelik Yeterlik Ölçeği Genel Yetenek (A Bölümü) alt boyut puan ortalaması 5.24±0.81, B Bölümü toplam puan ortalaması 4.67±1.05 ve Genel toplam puan ortalaması 4.78±0.96 olarak belirlenmiştir. Çalışmada yaş, aile tipi, daha önce iki yıllık bir üniversite bitirme ve öğrenim gördüğü bölümden memnun olma değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı farkın olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Bu çalışma bulguları doğrultusunda, hemşirelik öğrencilerinin bütüncüllük kavramını anlama ve uygulama açısından, bütüncül hemşirelik bakımını etkileyen faktörlerin çeşitli değişkenlerle araştırılması ve kanıt düzeyi yüksek çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Aim: This study, it is aimed to determine the holistic nursing competencies of intern nursing students.

Method: This research was conducted as a descriptive study. Introductory Information Form and Holistic Nursing Competence Scale were used during the extracurricular times to collect the research data.

Results: It was determined that 86.7% of the students were between the ages of 21-23, 85.3% were female, 1.8% were married, 87.9% lived in a nuclear family. It was determined that 6.3% of the students had previously graduated from a two-year university, 71.0% were satisfied with studying in the nursing department. Students' Holistic Nursing Competence Scale General Ability (Part A) sub-dimension point average was 5.24±0.81, Division B’s total point average was 4.67±1.05 and the overall total point average was 4.78±0.96. In the study, it was determined that there was a statistically significant difference in the variables of age, family type, having completed a two-year university before and being satisfied with the department.

Conclusion: In line with findings of this study, it is recommended to investigate the factors affecting holistic nursing care with various variables and to conduct studies with high levels of evidence in terms of understanding and appyling the concept of holistic nursing students.

Keywords