Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda COVID-19 Korkusu İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

Author:

Year-Number: 2022-3
Number of pages: 55-74
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırma, son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz tedavisi alan bireylerde Covid 19 korkusu ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla kesitsel ve ilişki arayıcı tipte yapılmıştır.

Yöntem: Araştırmanın örneklemini hemodiyaliz tedavisi alan 110 kişi oluşturmuştur. Veriler; “Hasta Tanılama Formu”, “Kısa Form-36 (Short Form-36/SF-36)” ve “Covid 19 Korkusu Ölçeği” ile toplanmış ve SPSS paket programı (16.0) ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Araştırmada Covid 19 korkusu ile diğer değişkenler arasında ilişki olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Covid 19 korkusu ile SF-36 yaşam kalitesi ölçeğinin alt boyutları olan fiziksel rol güçlüğü (r=-0.322/p=0.001), enerji/canlılık/vitalite (r=-0.263/p=0.006), ruhsal sağlık (r=-0.316/p=0.001), sosyal işlevsellik (r=-0.235/p=0.013), ağrı (r=-0.226/p=0.017) ve genel sağlık algıları (r=-0.406/p=0.000) arasında istatistiki olarak anlamlı ve negatif yönlü zayıf düzeyde bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Covid 19 korkusu yaşam kalitesini negatif yönde etkilemektedir. Pandemi devam ettiği sürede ve daha sonra gelişebilecek başka pandemi dönemlerinde hastaların Covid 19 korkusuna bağlı yaşam kalitesi değişikliklerinin değerlendirilmesi ve yaşam kalitesini artıracak hemşirelik bakımının planlanması önemlidir.

Keywords

Abstract

Objectives: This research was done in a cross-sectional and correlational type to determine the relationship between fear of Covid 19 and quality of life in patients receiving hemodialysis treatment for end-stage renal disease.

Methods: The sample of the research consisted of 110 people who received hemodialysis treatment. Data were collected with “Patient Identification Form”, “Short Form-36 (SF-36)” and “Fear of Covid 19 Scale” and analyzed with SPSS package program (16.0).

Results: In the research it was determined that there was no relationship between the fear of Covid 19 and other variables (p>0.05). It was found that there is a statistically significant and negative relationship at a weak level between fear of Covid 19 and physical role difficulty (r=-0.322/p=0.001), energy-vitality (r=-0.263/p=0.006), mental health (r=-0.316/p=0.001), social functionality (r=-0.235/p=0.013), pain (r=-0.226/p=0.017) and general health perceptions (r=-0.406/p=0.000), which are sub-dimensions of the SF-36 quality of life scale.

Conclusions: The fear of Covid 19 negatively affects the quality of life. It is important to evaluate the quality of life changes due to the fear of Covid 19 of patients during the pandemic and in other pandemic periods that may develop later, and to plan nursing care that will increase the quality of life.

Keywords