Hemşirelerin Kültürel Duyarlılık Düzeyleri Bakım Davranışlarını Etkiler mi?: Türkiye Örneği

Author:

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-27 21:12:27.0
Language : İngilizce
Konu : Halk Sağlığı Hemşireliği
Number of pages: 94-117
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Küreselleşmenin artmasıyla toplumlarda kültürel çeşitlilik artmıştır. Sağlık çalışanlarının farklı kültürden gelen bireylere etkin bakım sunabilmeleri için kültürlerarası duyarlılığın geliştirilmesi ile mümkündür. Bu çalışma hemşirelerin kültürel duyarlılık düzeyleri ile bakım davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu araştırmaya Türkiye’de İç Anadolu Bölgesinde bir kamu hastanesinde görev yapan 210 hemşire dahil edilmiştir. Çalışmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği ve Hasta Bakım Davranışları-24 ölçeği ile toplanmıştır.

Bulgular: Araştırmanın sonuçlarına göre kültürlerarası duyarlılık puan ortalaması 87±7.55, bakım davranışları puan ortalaması 5.24±0.53 olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerde kültürlerarası duyarlılık ile bakım davranışları arasında pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Hemşirelerin kültürlerarası duyarlılık düzeylerinin yükselmesinin hasta bakım davranışlarını pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Hemşireliğin profesyonel olarak gelişmesinde kültürlerarası duyarlılığa sahip hemşirelerin olması mesleğin gelişmesinde önemli katkıları olacaktır. Hemşirelerin kaliteli bakım sunabilmeleri için kültürel model ve becerilere dayalı eğitimlerin oluşturulması önerilebilir.

Keywords

Abstract

Aim: Cultural diversity in communities has increased upon the increase in globalization. It is possible for healthcare professionals to provide an effective care to people from different cultures by developing intercultural sensitivity. The aim of this study is to examine the correlation between cultural sensitivity level and caring behaviors of nurses.

Methods: Two hundred and ten nurses working in a public hospital in the Central Anatolia Region in Turkey were included in the study. The data were collected via the Personal Information Form, the Intercultural Sensitivity Scale and the Caring Behaviors Inventory-24. Results: According to the results of the study, it was determined that the intercultural sensitivity mean score was 87±7.55 and the mean score of caring behaviors was 5.24±0.53. There was a positive correlation between the intercultural sensitivity and caring behaviors of the nurses. It was observed that the intercultural sensitivity level of the nurses increased, thus leading to a positive effect on their caring behaviors.

Conclusion: Presence of nurses with intercultural sensitivity will make noteworthy contributions to the professional development of nursing. It can be recommended to prepare trainings based on cultural models and skills in order for nurses to provide quality care.

Keywords