HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK SÜRECİNİN VERİ TOPLAMA BASAMAĞINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ VE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-28 10:38:26.0
Language : Türkçe
Konu : Hemşirelik Esasları
Number of pages: 166-189
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Araştırma, hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin hemşirelik sürecinin veri toplama basamağına ilişkin bilgi düzeylerini ve yaşadıkları güçlükleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı ve metodolojik olarak yapılan çalışma, Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinin Hemşirelik Bölümü’nde, 106 hemşirelik birinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin Anket Formu, Hemşirelik Sürecinin Veri Toplama Basamağına İlişkin Bilgi Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Soru Formu, Öğrencilerin Veri Toplarken Yaşadıkları Güçlüklere İlişkin Anket Formu ve araştırmacılar tarafından araştırma kapsamında geliştirilen, psikometrik analizleri yapılan Hemşirelik Öğrencilerinin Mahremiyete İlişkin Soru Sorma Güçlükleri Ölçeği (HÖMİSSGÖ) ile toplanmıştır.

Bulgular: Araştırmada, öğrencilerin %52.8’inin veri toplamaya ilişkin bilgi puanları ortalamanın üstünde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu, veri toplama konusunda bazen (%43.4) yeterli olduklarını ve “hastadan (%48.1), “hasta yakınından (%40.6)”, “sağlık personelinden (%36.8)”, “hastanın tıbbi kayıtlarından (%45.3)”, “veri toplama formundan (%42.8)” ve “klinik ortamdan (%42.5)” kaynaklı güçlüklerle “bazen” karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin ölçek puan ortalamaları 3.47 olup, mahremiyete ilişkin soru sorma yetkinliklerinin ortalamanın üzerinde olduğu bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin bilgi puanları ile HÖMİSSGÖ puanları arasında düşük düzeyde anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu (p=0.049, r=0.192) belirlenmiştir.

Sonuç: Lisans hemşirelik müfredatında, veri toplama ile ilgili interaktif eğitim yöntemleri ile daha kapsamlı teorik eğitim verilmesi ve klinik uygulama sırasında eğiticilere bu konuda daha destekleyici olunması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Aim: The research was conducted to determine the level of knowledge and difficulties experienced by first-year nursing students about the data collection phase of the nursing process.

Method: The descriptive and methodological study was carried out at a state university in Ankara, Department of Nursing with 106 first year nursing students.

The data of the study were collected with the "descriptive characteristics form, questionnaire regarding nursing students’ knowledge of data collection, questionnaire regarding nursing students’ difficulties in data collection and the Nursing Students’ Difficulties in Asking Sensitive Questions Scale (NSDASQS) developed and psychometrically analyzed by the researches.

Findings: It is determined that 52.8% of students had knowledge scores on data collection above the average. The majority of the students indicated that they were sometimes (43.4%) sufficient in assessment and encountered difficulties regarding “patient (48.1%)”, “patient relatives (40.6%)”, “healthcare personnel (36.8%)”, “patient’s medical records (45.3%)”, “assessment form (42.8%)" and “clinnical setting (42.5%)”.

The students’ average NSDASQS score was 3.47 and they had above-average ability to ask sensitive questions. A significant, weak and positive correlation is found between knowledge levels and NSDASQS scores of the students (p=0.049, r=0.192).

Conclusions: We suggest the inclusion of more comprehensive theoretical information about nursing assessment in undergraduate nursing curriculum, and that the instructor should be supportive during clinical practice.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics