Hemşirelik Öğrencilerine Verilen Duygu Yönetimi Eğitiminin Aleksitimi ve Öz Bilinç Düzeyine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Author:

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-07 12:12:18.0
Language : İngilizce
Konu : Halk Sağlığı Hemşireliği
Number of pages: 197-216
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerine verilen duygu yönetimi eğitiminin aleksitimi ve öz bilinç düzeyine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Bu araştırma, kontrol gruplu müdahale çalışmasıdır. Araştırmanın örneklemi power analizi ile belirlenmiş olup girişim grubuna 32, kontrol grubuna 32 öğrenci basit rastgele örnekleme yöntemi ile atanmıştır. Veriler Şubat-Haziran 2021 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin toplanmasında, Sosyo-demografik Veri Formu, Toronto Aleksitimi Ölçeği ve Öz Bilinçlilik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımlı gruplarda t testi, bağımsız gruplarda t testi, ki-kare ve ANOVA testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Girişim grubundaki öğrencilerinin Toronto Aleksitimi Ölçeği puan ortalamalarının ön test 67.03±10.86, son test 49.75±8.25; kontrol grubundaki öğrencilerinin ise ön test 69.03±8.23, son test 69.87±10.15 olduğu ve grupların son test puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır (p<0.05). Girişim grubu öğrencilerinin Öz Bilinçlilik Ölçeği puan ortalamaları ön test 31.59±6.75, son test 38.84±3.41; kontrol grubu öğrencilerinin ise ön test 32.46±6.97, son test 32.21±7.36 olduğu ve grupların son test puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç: Öğrencilere verilen duygu yönetimi eğitiminin aleksitimi ve öz bilinç düzeylerini pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Aim: This study was conducted to evaluate the effect of emotion management training given to nursing students on alexithymia and self-consciousness levels.

Methods: This research, is control group intervention study. The sample of the study was determined by power analysis and 32 students were assigned to the intervention group and 32 students to the control group by simple random sampling method. The data were collected between February-June 2021. In the collecting data were used Socio-demographic Data Form, Toronto Alexithymia Scale and Self- Consciousness Scale. In the analysing of data were used t test for dependent groups, t test for independent groups, chi-square and ANOVA tests.

Findings: In the intervention group of students’ Toronto Alexithymia Scale mean score pre-test are 67.03±10.86, post-test 49.75±8.25; in the control group of students pre-test are 69.03±8.23, post-test 69.87±10.15, and it was determined that the difference between the post-test mean scores of the groups was statistically significant (p<0.05). In the intervention group of students’ Self-Consciousness Scale mean score pre-test are 31.59±6.75, post-test 38.84±3.41; in the control group of students pre-test are 32.46±6.97, post-test 32.21±7.36, and it was determined that the difference between the post-test mean scores of the groups was statistically significant (p<0.05).  

Result: It was determined that given to students emotional management training were affected positive way alexithymia and self-consciousness levels.

Keywords