Kardiyopulmoner Resüsitasyon Eğitiminin Hemşirelerin Bilgi Düzeyine Etkisi: Yarı Deneysel Bir Çalışma

Author :  

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-25 14:52:07.0
Language : Türkçe
Konu : İç Hastalıkları Hemşireliği
Number of pages: 183-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) eğitiminin hemşirelerin bilgi düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tek grup ön test-son test yarı deneysel modelde yapılan araştırmanın örneklemini acil serviste çalışan 45 hemşire oluşturmaktadır. Eğitim ve verilerin toplanması 2022 yılı Temmuz ayında yapılmıştır. Hemşirelere ön test uygulanarak teorik ve uygulamalı olarak acil tıp uzmanı tarafından yaklaşık 1,5 saat eğitim verilmiştir. Eğitimin hemen ardından son test uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, ortalama, standart sapma, Mann Whitney U Testi, Kruskal-Wallis Testi, Wilcoxon Testi kullanılmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 26.82±4.53 yıl, %66.7'si (n:30) kadın, %73.3'ü (n:33) bekar, %86.7'si (n:39) lisans mezunudur.  Daha önce CPR uygulayan hemşirelerin ön test puan ortalamaları yüksekken (p<0.05), eğitim sonrası sosyodemografik değişkenlere göre son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır (p>0.05).  Eğitim öncesi ve eğitim sonrası test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (Z=-3.362, p<0.05).

Sonuç: Acil serviste çalışan hemşirelerin kritik hasta bakımı ve hasta yoğunluğunun fazla olması gibi nedenlerle geri dönüşü olmayan hataları yapma ihtimallerinin fazla olması ve bilgi eksikliğine bağlı istenmeyen olayları önlenmek için mesleki ve hizmet içi eğitimlerin arttırılması, teorik eğitimlerin yanında uygulamalı eğitimlere de yer verilmesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Aim: This study was conducted to determine the effect of cardiopulmonary resuscitation (CPR) training on the knowledge level of nurses.

Methods: The sample of the study, which was conducted in a single group pre-test-post-test quasi-experimental model, consists of 45 nurses working in the emergency department. Training and data collection was carried out in June 2022.  Nurses were given a theoretical and practical training for approximately 1.5 hours by the emergency medicine specialist by applying a pre-test. The post-test was administered immediately after the training. Number, mean, standard deviation, Mann Whitney U Test, Kruskal-Wallis Test and Wilcoxon Test were used to evaluate the data.

Results: The mean age of the nurses was 26.82±4.53 years, 66.7% (n:30) were female, 73.3% (n:33) were single, 86.7% (n:39) has a bachelor's degree.  While the pre-test mean scores of the nurses who previously applied CPR were high (p<0.05), there was no significant difference between the post-test mean scores according to the sociodemographic variables after the training (p>0.05). It was determined that there was a statistically significant difference between the test score averages before and after the training (Z=-3.362, p<0.05).

Conclusion: It is recommended that nurses working in the emergency department are more likely to make irreversible mistakes due to reasons such as critical patient care and patient density, and to prevent undesirable events due to lack of knowledge, to increase vocational and in-service training, and to include practical training in addition to theoretical training.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics