Pandemi Döneminde Hemşirelik Eğitiminde Harmanlanmış Öğrenmeye Yönelik Öğrencilerin Deneyimleri: Fenomenolojik Araştırma

Author:

Year-Number: 2023-2
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-06 15:21:23.0
Language : Türkçe
Konu : Hemşirelik Esasları
Number of pages: 144-163
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç:  Bu çalışmada, pandemi döneminde hemşirelik eğitiminde harmanlanmış öğrenmeye  yönelik öğrencilerin deneyimlerinin ortaya konulması amaçlandı.

Yöntem: Bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik yaklaşım kullanıldı. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplandı. Türkiye’nin doğusunda yer alan bir devlet üniversitesinde okuyan 15 son sınıf hemşirelik öğrencisi ile yürütüldü. Araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilerle 16 Mayıs 2021 ve 15 Eylül 2021 tarihleri arasında Zoom platformu üzerinden iki ayrı odak grup görüşmeleri (n=7 ve n=8) yapıldı. Araştırmamızda her bir odak grup görüşmesi yaklaşık olarak 115 dakika sürdü. Verilerin analizinde tematik analiz yapıldı.

Bulgular: Çalışmada, hemşirelik eğitiminde uygulanan Harmanlanmış Öğrenme Modeli’ne yönelik güçlü  ve zayıf yapısal durumlar ile ilgili toplam 4 kategori ortaya çıktı.

Sonuç: Sonuçta, harmanlanmış öğrenme ortamında hemşirelik öğrencilerinin pratikte daha iyi etkileşim sağladığı, asenkron katılım ile öğrenmeyi daha iyi gerçekleştirdiği, öğrencilere bireysel öğrenme imkanını sağladığı ve kaynakların artarak bilgiye ulaşmanın çok daha kolay olduğu vurgulanmaktadır.

Keywords

Abstract

Aim:   The aim of this study was to reveal the experiences of students regarding blended learning in nursing education during the pandemic period.

Methods:  In this study, the qualitative research design phenomenological approach was used. A semi-structured interview form was used to collect data. The study was conducted with 15 final-year nursing students studying at a government university in the east of Turkey. Meetings were held with two separate focus groups (n=7 and n=8) on Zoom Meeting between 16 May and 15 September 2021 with students who agreed to take part in the research. Each focus group meeting lasted approximately 115 minutes. Thematic analysis was used in the analysis of data.

Results: A total of four categories emerged, belonging to strong and weak structural conditions relating to the Blended Learning Model applied in nursing education.

Conclusion: It was concluded that in a blended learning environment, nursing students achieved better interaction in practice, learning was better with asynchronous participation, students had a better opportunity for individual learning, and it was much easier to access information with an increase in sources.

 

 

Keywords