Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Demografik ve Mesleki Özelliklerinin Palyatif Bakım Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-2
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-26 10:01:49.0
Language : Türkçe
Konu : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Number of pages: 128-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet

Amaç: Çalışmanın amacı yenidoğan yoğun bakım hemşirelerinin demografik ve mesleki özelliklerinin palyatif bakım tutumlarına etkisinin belirlenmesidir.

Yöntem: Araştırma kesitsel ve ilişki arayıcı desende yürütülmüştür. Çalışma verilerinin toplanmasından önce Pamukkale Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan izin alınmıştır. Araştırmaya çevrim içi platformlar aracılığıyla katılım sağlayan yenidoğan yoğun bakımda çalışan ve gönüllü onam veren katılımcılar dahil edilmiştir. Veriler “Demografik ve Mesleki Özellikler Bilgi Formu”, ve “Yenidoğan Palyatif Bakım Tutum Ölçeği (NIPCAS-TR)” kullanılarak toplanmıştır. Çalışmaya 110 hemşire dahil edilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların %88.2 si kadın, %11.8’i erkektir ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışma yılı ortalamaları 6,4 yıl olarak bulunmuştur. Katılımcıların %60’ı daha önce palyatif bakım ihtiyacı olan hastalarla çalışmadığını belirtirken, sadece %7.3’ü palyatif bakım ihtiyacı olan yenidoğanlarla çalıştığını belirtmiştir. Katılımcıların cinsiyeti, eğitim durumu, medeni durumu ile palyatif bakım tutum puanları arasında anlamlı bir ilişki saptanmazken (p>0,05), palyatif bakım ile ilgili eğitim alma durumu ile palyatif bakım tutum puanları arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0,05).

Sonuç: Palyatif bakım ile ilgili eğitim alan yenidoğan yoğun bakım hemşirelerinin palyatif bakım tutumlarının daha iyi olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle palyatif bakım konusunun mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim programlarında detaylı olarak işlenmesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Abstract

Aim: The aim of the study is to determine the effects of demographic and professional characteristics of neonatal intensive care nurses on their palliative care attitudes.

Methods: A cross-sectional and relationship seeker study design was used. Before study data were collected, the approval of Pamukkale University Non-Invasive Clinical Research Ethics Committee was obtained. Individuals who worked in the neonatal intensive care unit, participated in the study online through online platforms, and delivered voluntary consent were included in the study. Data were collected using a "Demographic and Professional Characteristics Information Form" and the "Neonatal Palliative Care Attitude Scale (NIPCAS-TR)". A total of 110 nurses were included in the study.

Results: According to the results of the study, 88.2% of participants were female, 11.8% were male, and the mean working years in the neonatal intensive care unit was 6.4 years. While 60% of participants stated that they had not previously worked with patients that needed palliative care, only 7.3% reported that they worked with newborns in need of palliative care. While no significant relationship was found between participants' gender, education level, marital status, and palliative care attitude scores (p>0.05), a significant relationship was found between having received education on palliative care and palliative care attitude scores (p<0.05).

Conclusion: It was determined that neonatal intensive care nurses who had received education on palliative care had better palliative care attitudes. For this reason, it is recommended that the subject of palliative care be covered in detail in pre-graduate and post-graduate education programs.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics