Multiple Skleroz Hastalarında COVID-19 Korkusu Ve Tedaviye Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-2
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-26 10:05:21.0
Language : Türkçe
Konu : İç Hastalıkları Hemşireliği
Number of pages: 52-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Multiple skleroz hastalarında COVID-19 korkusu ve tedaviye uyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma bir üniversite hastanesinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 120 multiple skleroz hastası oluşmuştur. Veriler, “Kişisel Tanıtım Formu”, “Koronavirüs Korkusu Ölçeği” ve “Multiple Skleroz Tedaviye Uyum Anketi” kullanılarak toplanmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistikler ile gösterilmiştir ve Student t testi, Mann Whitney U testi ve One Way Anova testi ile değerlendirilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi için pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Hastaların; yaş ortalamaları 37.38±10.91, %57.5’i kadın, %60.8’i evli, %25.0’i lise mezunu olarak saptanmıştır. Koronavirüs Korkusu Ölçeği toplam puanı ile Hastalık Modifiye Edici Tedavi-Yan Etkiler İle pozitif yönde zayıf düzeyde (r=.303) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (p<.05) ve  Hastalık Modifiye Edici Tedavi-Baş Etme Stratejileri ile pozitif yönde orta düzeyde (r=.409) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenmiştir (p<.05).

Sonuç: Hastalarda COVID-19 korkusu arttıkça tedaviye uyumun azaldığı saptanmıştır. Sağlık çalışanları, multidisipliner çalışma prensibiyle hastaların tedaviye uyumlarını arttırmaya yönelik uygun yaklaşımları kullanmalıdır.

Keywords

Abstract

Objective: It was aimed to examine the relationship between fear of COVID-19 and adherence to treatment in patients with multiple sclerosis.

Material and Method: The research was carried out in a university hospital.  The sample of the study consisted of 120 patients diagnosed with multiple sclerosis. Data were collected using Personal Information Form, Coronavirus Fear Scale and Multiple Sclerosis Treatment Adherence Questionnaire. Data were showed with descriptive statistics and evaluated with Student's t-Test, Mann Whitney U test, and One Way Anova test. Pearson correlation analysis was used to examine the relationship between variables.

Results: Patients; mean age was 37.38±10.91, of patients, 57.5% were female, 60.8% were married, 25.0% were high school graduates. The result of the analysis showed that there exists a positive correlation at weak level and statistically significant relationship between  Coronavirus Fear Scale total points and  Disease Modifying Therapy-Side Effects (p<0.05), and statistically significant and positive  correlation at  middle level was determined with  Disease Modifying Therapy-Coping Strategies (p<0.05).

Conclusion: It was determined that as the fear of COVID-19 increased in patients, adherence to treatment decreased. Healthcare professionals should use appropriate approaches to increase patients' adherence to treatment with a multidisciplinary team approach.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics