Hemşirelerin Pandemi Sürecinde Ruh Sağlığı Durumları ve İşe Bütünleşmeleri

Author :  

Year-Number: 2023-2
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-09 15:00:58.0
Language : İngilizce
Konu : Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
Number of pages: 91-111
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma, pandemi sırasında hemşirelerin ruh sağlığı durumlarını ve işe bütünleşmelerini belirlemeyi amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem: Üç hastaneden 313 hemşire ile tanımlayıcı kesitsel bir çalışma yürüttük. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Depresyon Anksiyete Stres (DASS-21) Ölçeği”, “COVID-19 Korkusu Ölçeği” ve “Utrecht İşe Bağlılık Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde t test, tek yönlü varyans analizi, ikili karşılaştırmalarda Bonferoni test, pearson korelasyon analizi, basit ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin işe bütünleşme puanları arttıkça DASS-21 ve Covid-19 korkusu puanlarının düştüğü belirlendi.  Bu çalışmada oluşturulan çoklu regresyon modelinde depresyonun bağımsız değişkenlerle birlikte işe bağlılık üzerinde anlamlı bir negatif etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Pandemi sürecinde hemşirelerin ruhsal açıdan etkilendikleri, ruh sağlığı durumlarının ise işe bütünleşmelerini etkilediği belirlenmiştir. Hemşireler pandemi sürecinde psikolojik olarak desteklenmeli, hemşirelere aralıklı olarak danışmanlık programları uygulanmalı, uygun başa çıkma stratejilerini kullanma becerileri kazandırılmalı, daha iyi çalışma koşulları, dinlenme molaları ve daha az iş yükü sağlanmalı ve süreç boyunca ruhsal yönden değerlendirilmelidir.

Keywords

Abstract

Aim: This study aimed to identify nurses’ the mental health status and work enga-gement during pandemic.

Materials and Method: We conducted a descriptive cross sectional study with 313 nurses from three hospitals. Data were collected using the “Introductory Information Form”, “Depression Anxiety Stress (DASS-21) Scale”, “The Fear of COVID-19 Scale”, and “Utrecht Work Engagement Scale”.   In the analysis of the data, t test, one-way analysis of variance, Bonferoni test in pairwise comparisons, Pearson correlation analysis, simple and multiple regression analysis were used.

Results: It was found that as the nurses' work engagement scores increased, DASS-21 and fear of Covid-19 scores decreased. In multiple regression model in this study has found that depression has a significant negative effect on work engagement together with independent variables.

Conclusion: It was determined that nurses were affected psychologically during the pandemic process, and their mental health conditions affected their work engagement. Nurses should be supported psychologically during the pandemic process, apply counseling programs to nurses intermittently, gain skills in the use of appropriate coping strategies, provide good working conditions, rest breaks and less workload and evaluate psychologically throughout the process

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics