Erken ve Erişkin Yaşta Evlenen Kadınların Erken Yaşta Evliliğe Yönelik Tutumlarının ve Aile İçi Şiddet Yaşama Sıklıklarının Belirlenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-01 12:06:58.0
Language : İngilizce
Konu : Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği
Number of pages: 1-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma, erken ve erişkin yaşta evlenen kadınların erken yaşta evliliğe ve aile içi şiddete ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı ve karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kars ilinde yaşayan toplam 210 kadın oluşturmuştur. Araştırmada anket formu, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddeti Belirleme Ölçeği ve Kız Çocuk Evliliklerine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Bu çalışmada erişkin yaşta evlenen kadınların kız çocuk evliliklerine yönelik tutum ölçeği puan ortalamasının erken yaşta evlenen kadınların puan ortalamasından düşük olduğu saptanmış ve aralarındaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir. Erişkin yaşta evlenen kadınlar ile erken yaşta evlenen kadınların kadına yönelik aile içi şiddet düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Sonuç olarak, erken yaşta evlenen kadınların, erişkin yaşta evlenen kadınlara göre kız çocuk evliliklerine yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, erken yaşta evlenen kadınların erişkin yaşta evlenen kadınlara göre daha fazla aile içi şiddete maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Bu nedenle özellikle hemşireler kız çocukları ve ailelerini bilgilendirmeye yönelik eğitim ve uygulamalar düzenlemelidir.

Keywords

Abstract

Aim: This study was conducted with the aim of identifying the views of women who marry at an early and adult age on marriage and domestic violence at an early age. Methods: The research was conducted as descriptive and comparative. The sample of the study was a total of 210 women living in the province of Kars. The research used survey form, the Scale of İdentifying Domestic Violence Against Women and The Scale of Attitudes Towards Girl Child Marriages.  Results: This study found that the attitude scale score average of women marrying at an adult age was lower than the score average of women marrying at an early age, and found that the difference between them was significant. The difference between the levels of domestic violence against women was found statistically significant (p<0.05). Conclusion:  As a result, it has been found that women who marry at an early age are more positive about their attitudes towards girl child marriages than women who marry at an adult age. As well as this, women who married at an early age were found to experience more domestic violence. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics