Hemşirelik Öğrencilerinde Bazı Değişkenler Açısından Çevrimiçi Öğrenme Motivasyonu ve Zoom Yorgunluğu

Author:

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-04 16:47:14.0
Language : İngilizce
Konu : Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
Number of pages: 217-236
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin Zoom yorgunluğu düzeyi ve Zoom yorgunluğunu etkileyen değişkenlerin belirlenmesi ile Zoom yorgunluğu ve çevrimiçi öğrenme motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırmanın evrenini bir hemşirelik fakültesinde eğitim gören öğrenciler oluşturmuştur. Toplam 428 öğrenciye ulaşılmıştır.  Veri toplama aracı olarak öğrencilerin tanıtıcı bilgi formu, Çevrimiçi Öğrenme Motivasyon Ölçeği ve Zoom Yorgunluğu Ölçeği kullanılmıştır.  Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi, spearman korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin online öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerinin ortalamaya yakın olduğu (117.55±39.10), zoom yorgunluk düzeylerinin ise ortalamanın biraz üzerinde olduğu (48.81±15.02) görüldü. Zoom yorgunluğu ile çevrimiçi öğrenme motivasyonu arasında düşük düzeyde negatif korelasyon bulundu. 3. ve 4. sınıflarda okuyan ve yaklaşık olarak haftada bir kez video konferansa katılan, video konferans süresi 30 dakikadan fazla olan öğrencilerin online motivasyon düzeyleri daha yüksektir. Yaklaşık olarak haftada bir kez video konferansa katılan 1. ve 3. sınıf öğrencilerinin zoom yorgunluk düzeyleri daha düşük bulunmuştur.

Sonuç: Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin yorgunluk düzeylerini azaltmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla; ders sayısı ve süresinin kısa tutulması, zamanı etkin kullanacak nitelikli öğrenme yöntemlerinin tercih edilmesi önerilmektedir.

 

Keywords

Abstract

Aim: In this study, it was aimed to determine the zoom fatigue level of nursing students and the variables affecting zoom fatigue, and also to examine the relationship between zoom fatigue and online learning motivation.

Methods: The population of the study consisted of students studying at a nursing faculty. A total of 428 students were reached. In this study, students' introductory information form, Online Learning Motivation Scale and Zoom Fatigue Scale were used as data collection tools.  Number, percentage, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, Spearman correlation and regression analysis were used to evaluate the data.

Results: It was seen that students' motivation levels for online learning were close to the average (117.55±39.10), while their zoom fatigue levels were slightly above the average (48.81±15.02). A low negative correlation was found between Zoom fatigue and online learning motivation. The online motivation levels of the students studying in the 3rd and 4th grades and who participate in videoconferences approximately once a week, whose video conference duration is more than 30 minutes, are higher. The zoom fatigue levels of the 1st and 3rd grade students who attended videoconferences approximately once a week were found to be lower

Conclusion: In order to reduce the fatigue levels of the students and increase their motivation in the distance education process, it is recommended that the number and duration of the lessons are kept short, and that qualified learning methods that will use time effectively are preferred.

 

Keywords