Hemşirelerin Sağlık Okuryazarlık Düzeyi ile Kendi Kendine İlaç Kullanımının Sağlık İnanç Modeline Göre İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-01 12:10:09.0
Language : Türkçe
Konu : Halk Sağlığı Hemşireliği
Number of pages: 39-62
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet:

Amaç: Bu araştırma, hemşirelerin kendi kendine ilaç kullanım durumları ve risk faktörlerini belirlemek aynı zamanda hemşirelerin ilaç kullanmaya yönelik inançlarının sosyo-demografik ve sağlık özellikleriyle sağlık okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı-ilişki arayıcı tasarımdaki bu araştırmanın örneklemini 790 hemşire oluşturmuştur. Verilerin analizinde pearson ki-kare, bağımsız gruplarda t testi, lojistik regresyon ve hiyerarşik regresyon testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin %50.9’u son üç ayda reçetesiz ilaç kullanmaktadır. Hemşirelerin sağlık okuryazarlığı düzeyinin orta seviyede ve ilaç kullanımına ilişkin sağlık inancının ortalamanın üzerinde olduğu saptanmıştır. Model 1’de Öğrenim düzeyinin artması ve kadın cinsiyet ilaç kullanmaya ilişkin sağlık inancının yordayıcısıdır ve sağlık okuryazarlık ölçeğinin alt boyutlarının eklenmesi ile öğrenim düzeyinin artması, sigara ya da alkol kullanımı ilaç kullanmaya ilişkin sağlık inancını negatif yönde etkilerken, bilimsel dayanağı olmayan ilaç kullanım bilgisi, bilgiye erişim, değerlendirme, uygulama olumlu yönde etkilemektedir.

Sonuç: Hemşirelerin kendi kendine ilaç kullanım oranı yüksektir. Hemşirelerin sağlık okuryazarlığı orta ve ilaç kullanımına ilişkin sağlık inancı yüksek düzeydedir.

 

Keywords

Abstract

Abstract:

Aim: This study was conducted to determine the nurses' self-medication use and risk factors, as well as to evaluate the relationship between the socio-demographic and health characteristics of nurses' beliefs about drug use and their health literacy levels.

Method: The sample of this research in descriptive-relationship-seeking design consisted of 790 nurses. Pearson chi-square, independent groups t test, logistic regression and hierarchical regression tests were used in the analysis of the data.

Results: 50.9% of the nurses used over-the-counter drugs in the last three months. It was determined that the health literacy level of the nurses was moderate and the health belief about drug use was above the average. In Model 1, increase in education level and female gender are predictors of health belief regarding drug use. access, evaluation, application affect positively.

Conclusion: Nurses have a high rate of self-medication. Health literacy of nurses is moderate and health belief about drug use is high.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics