Palyatif Bakım Kliniğinde Omaha Sisteminin Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-04 16:54:52.0
Language : Türkçe
Konu : Halk Sağlığı Hemşireliği
Number of pages: 40-56
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, palyatif bakım kliniklerinde yatarak tedavi gören hastaların hemşirelik süreçlerinde OMAHA Sisteminin kullanılabilirliğinin belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Bu çalışama tanımlayıcı ve kesitsel tiptedir. Çalışma verileri 20.07.2023-27.07.2023 tarihleri arasında palyatif bakım servisinde yatarak takip edilen toplam n=56 hasta ile yüz yüze görüşerek toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak; OMAHA Sistemi’nin bileşenleri doğrultusunda hazırlanan form kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik analizleri kullanılmıştır.

Bulgular: Bu çalışamaya dahil edilen hastaların %48.2’si kadın, %30.4’ü 75-85 yaş aralığında ve % 100’ünün fiziksel hastalığı bulunmaktadır. Palyatif bakım hastalarına en sık fizyolojik alana (%60.3)   ilişkin tanılar konulmuştur. Psiko-sosyal alana ilişkin en sık konulan tanı kişiler arası ilişkiler, fizyolojik alanda, ağız sağlığı ve sağlık davranışı alanında ise kişisel bakımdır.

Sonuç ve Öneriler: Bu çalışma sonucunda hastaların fiziksel, psikososyal ve sağlık davranışı alanlarında hemşirelik bakım gereksinimlerine yoğun ihtiyaç duyduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Palyatif bakım servislerinde takip edilen hastaların bakımlarının bireyselleştirilmiş ve bütüncül olarak planlanmasında OMAHA sisteminin kullanılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

ABSTRACT

Objective: This study was conducted to determine the usability of OMAHA System in the nursing processes of inpatients in palliative care clinics.

Methods: This study was descriptive and cross-sectional. Study data were collected by face-to-face interviews with a total of n=56 patients who were followed up in the palliative care unit between 20.07.2023-27.07.2023. As a means of data collection; The form prepared in line with the components of the OMAHA System was used. Descriptive statistical analyses were used in the analysis of the data.

Results: Of the patients included in this study, 48.2% were female, 30.4% were between the ages of 75 and 85, and 100% had physical illness. Palliative care patients were diagnosed most frequently in relation to the physiological field (60.3%). The most common diagnosis in the psycho-social field is interpersonal relationships, in the physiological field, in the field of oral health and health behavior, and in the field of personal care.

Conclusion and Recommendations: As a result of this study, it was concluded that patients have intense need for nursing care needs in the fields of physical, psychosocial and health behavior. It is recommended to use the OMAHA system in the individualized and holistic planning of the care of the patients followed in palliative care services.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics