Radikal Prostatektomi Sonrası Üriner İnkontinans Gelişen Hastaların Deneyimleri: Odak Grup Çalışması

Author :  

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-05 11:37:04.0
Language : İngilizce
Konu : Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Number of pages: 76-93
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Çalışma, radikal prostatektomi sonrası üriner inkontinansı olan hastaların deneyimlerini belirlemek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler, radikal prostatektomi sonrası üriner inkontinans gelişen ve devam eden 44 hasta ile odak grup görüşmesi yapılarak toplanmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış bir anket kullanılarak odak grup görüşmeleri yoluyla derlendi. Ameliyat sonrası dönem dikkate alınarak erken, orta ve geç aşamalar olarak altı odak grupla görüşülmüştür. Çalışma verileri içerik ve tematik analizler kullanılarak incelenmiştir. Veriler yazıya döküldü ve temalar belirlendi.

Bulgular: Çalışmaya alınan tüm hastaların %54,5'i 65 yaş ve üzerinde, %86,4'ü evli idi. Odak grup görüşmeleri sonucunda dört ana tema ve 12 alt tema belirlenmiştir. Belirlenen dört ana tema, tatsız iş, yarım adam, sosyal etkileşimler ve büyük bir ödül olarak hayatta kalmaktır.

Sonuç: Üriner inkontinans, erkeklerin günlük yaşamda sosyal, psikolojik ve dini zorluklar yaşamalarına neden olmaktadır. Hastalar kendilerini fiziksel olarak yetersiz, üzgün ve umutsuz hissettiklerini, sosyal izolasyon yaşadıklarını, ameliyat sonrası yaşadıkları zorluklarla baş etmede bilgi ve destek alma ihtiyacı hissettiklerini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

Objective: The study was performed to determine  the experiences of patients with urinary incontinence after radical prostatectomy.

Method: A qualitative research method was used in the study. Data were collected from 44 patients who developed and continued experiencing urinary incontinence after radical prostatectomy by using focus group interviews. Data were compiled via focus group interviews using a semistructured questionnaire. Considering the post-operative period, six focus groups were interviewed as early, middle, and late stages. Study data were examined using content and thematic analyses. Data were transcribed and themes identifed.

Results:  Of all the patients included in the study, 54.5% were aged 65years or older, 86.4% were married. As a result of focus group discussions, four main themes and 12 sub-themes were determined. The four main themes identified are unpleasant job, half-a man, social interactions, and surviving as a great prize.

Conclusions: Urinary incontinence, causes men to experience social, psychological and religious challenges during daily life. The patients reported that they felt physically inadequate, sad, and hopeless, suffered from social isolation, felt the need to receive information and support in coping with the difficulties they experienced postoperatively.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics