Hemşirelik Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalık Düzeyleri ile Yeni Çevresel Paradigmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-31 09:54:35.0
Language : Türkçe
Konu : Hemşirelikte Yönetim
Number of pages: 112-133
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınma farkındalık düzeyleri ile yeni çevresel paradigmaları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma, 01 Ocak- 31 Ocak 2023 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda tanımlayıcı ve kesitsel tasarımda yapılmıştır. Bir vakıf üniversitesinde okuyan ve gönüllü olan 212 hemşirelik öğrencisi örneklemi oluşturmuştur. Veriler bilgi formu, Yeni Çevresel Paradigma Ölçeği ve Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalık Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatiksel yöntemler, Mann Withney U, Kruskal Wallis, regresyon ve spearman korelasyon testi kullanılmıştır ve p˂0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların sürdürülebilir kalkınma farkındalık ölçeği 152.41±25.87 ve yeni çevresel paradigma ölçeği 53.96±8.57’dir.   Ölçümlerde, öğrencilerin sürdürülebilirlik kavramını ve kalkınma hedeflerini bilme durumları ve müfredat/seçmeli ders kapsamında almaları istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturmuştur. Ayrıca çevre merkezciliğin sürdürülebilir kalkınma farkındalık düzeylerini pozitif etkilediği görülmüştür.

Sonuç: Bulgular doğrultusunda, hemşirelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine erişmede değişim ve gelişim ajanı olarak rol alabilmesi için bu konuların eğitim müfredatına dahil edilmesi önerilir.

Keywords

Abstract

Aim: This research was conducted to examine the relationship between nursing students' awareness of sustainable development and new environmental paradigms.

Methods: The research was carried out in descriptive and cross-sectional design in the online environment between January 01 and January 31, 2023. The sample consisted of 212 nursing students studying at a foundation university and volunteering. Data were collected with the information form, the New Environmental Paradigm Scale and the Sustainable Development Awareness Scale. Descriptive statistical methods, Mann Withney U, Kruskal Wallis, regression and Spearman correlation test were used in the analysis of the data and were evaluated at the p˂0.05 significance level.

Results: The participants' sustainable development awareness scale is 152.41±25.87 and the new environmental paradigm scale is 53.96±8.57. In the measurements, the students' knowing the concept of sustainability and development goals and taking them within the scope of the curriculum/elective course made a statistically significant difference. In addition, it has been seen that ecocentrism positively affects sustainable development awareness levels.

Conclusion: In line with the findings, it is recommended that these topics be included in the education curriculum so that nurses can play a role as change and development agents in achieving sustainable development goals.

Keywords