İtfaiyecilerde Kardiyovasküler Hastalık Riski Bilgi Düzeyi ve Fiziksel Aktivite Düzeyinin Belirlenmesi: Tanımlayıcı Çalışma

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-01 12:13:37.0
Language : Türkçe
Konu : İç Hastalıkları Hemşireliği
Number of pages: 63-82
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmada itfaiyecilerde kardiyovasküler hastalık bilgi düzeyi ve fiziksel aktivite düzeylerinin arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte gerçekleştirilen bu araştırmanın örneklemini 108 itfaiyeci oluşturmuştur. Veriler Birey Tanıtım Formu, Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi (KARRİF-BD) Ölçeği ve Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Kısa Formu (UAFAA) ile toplanmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan itfaiyecilerin yaş ortalaması 33±13, beden kütle indeksi (BKİ) 26,41±3,12’dir. İtfaiyecilerin %54,6’sının fazla kilolu ve %46,3’ünün fiziksel aktivite düzeyinin düşük olduğu bulundu. İtfaiyecilerin %90,7’si kardiyovasküler hastalık risk faktörlerini bilmediğini ifade etmiştir. Katılımcıların KARRİF-BD Ölçeği ortalama puanı 18,5±4,3’tür. Araştırmada fiziksel aktivite düzeyi ile KARRİF-BD Ölçeği ve alt boyutları arasında puanlar açısından anlamlı bir farklılık görülmediği saptanmıştır (p>0,05).

Sonuç: Araştırma sonucunda, İtfaiyecilerin kardiyovasküler hastalıklara neden olabilecek risk faktörlerini bilmedikleri görülmüştür. İtfaiyecilerin bireysel kardiyovasküler risk faktörlerinin farkında olmaları, itfaiyecilerde kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için çok önemlidir.

Keywords

Abstract

Aim: The aim of this study was to investigate the relationship between cardiovascular disease knowledge and physical activity levels in firefighters.

Methods: The sample of this descriptive and cross-sectional study consisted of 108 firefighters. The data were collected using the Individual Information Form, the Cardiovascular Disease Risk Factors Knowledge Level (CARRF-KL) Scale, and the International Physical Activity Questionnaire Short Form (IPAQ).

Results: The mean age of the firefighters participating in the study was 33±13 and the body mass index (BMI) was 26.41±3.12. It was found that 54.6% of the firefighters were overweight and 46.3% had low levels of physical activity. 90.7% of the firefighters stated that they did not know cardiovascular disease risk factors. The CARRF-KL Scale mean score of the participants was 18.5±4.3. In the study, there was no significant difference between the physical activity level and the CARRF-KL Scale and its subscales in terms of scores (p>0.05).

Conclusion: As a result of the study, it was observed that firefighters did not know the risk factors that may cause cardiovascular diseases. Awareness of individual cardiovascular risk factors is crucial to reduce the risk of cardiovascular disease in firefighters.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics