The effect of web-supported breast cancer education on screening behaviors, health beliefs, knowledge level and early diagnosis behaviors

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-01 12:15:23.0
Language : İngilizce
Konu : Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Number of pages: 83-97
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Meme kanserine ilişkin sağlık inançları, bilgi düzeyi ve davranışlar dünyada istenilen düzeyde değildir. Bu çalışmanın amacı, web destekli ve akran eğitiminin meme kanseri taramasına ilişkin sağlık inançları, bilgi düzeyleri ve davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. Bu girişimsel ön-son test çalışması, meme kanseri tarama programları hakkında web destekli ve akran öğrenimi alan ve ardından üç aylık bir süre boyunca hatırlatmalar alan yirmi yaş ve üstü Türk kadınlarına odaklandı. Çalışmada broşürler, e-postalar, cep telefonu mesajları ve web sitesi dahil olmak üzere çeşitli hatırlatma yöntemleri kullanıldı. Araştırma, müdahaleleri takiben bir aylık ve üç aylık aralıklarla katılımcıların tarama davranışları, sağlık inançları ve bilgi düzeylerindeki değişiklikleri değerlendirildi. Çalışma, web destekli ve akran öğrenimi ile meme kanseri tarama davranışlarında önemli değişiklikler oluşturduğunu gösterdi. Meme kanseri erken tanı davranışlarında da meme kanseri bilgi düzeyi ve duyarlılık algısında anlamlı bir artış bulundu. Bariyer alt boyutunda anlamlı bir azalma olması da dikkat çekici bir sonuç olarak değerlendirildi. Web destekli ve akran öğrenimi, bireylerin engel ve duyarlılık algılarında olumlu değişiklikler sağlamıştır. Hatırlatmalar meme kanseri erken tanı davranışlarına olan inançta anlamlı bir artışa fırsat oluşturdu.

Keywords

Abstract

Health beliefs, level of knowledge, and behaviors related to breast cancer are not at the desired level in the world. This studyaimed to examine the impact of web-assistedand peer learning on health beliefs, knowledgelevels, and behaviors concerning breast cancerscreening. This longitudinal pre-posttest studyfocused on Turkish women aged twenty andabove who received web-assisted and peerlearning on breast cancer screening programs, followed by reminders for a period of threemonths. The study utilized various remindermethods, including brochures, emails, mobile phone messages, and the website. The researchassessed changes in participants' screeningbehaviors, health beliefs, and knowledge levelsat one-month and three-month intervalsfollowing the interventions. The study showedsignificant improvements in web-assisted andpeer learning and breast cancer screeningbehaviors. There was also a significantincrease in breast cancer knowledge level andsensitivity perception in breast cancer earlydiagnosis behaviors. It is also a remarkableresult that there is a significant decrease in thebarrier sub-dimension. The web-assisted andpeer learning yielded positive changes in individuals' perceptions of barriers andsensitivity. A significant increase in belief in early detection behaviors was determined.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics