10-12 Yaşlarındaki Öğrencilerin Saldırganlık Eğilimi ve Etkileyen Ailesel Faktörler

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-01 12:16:39.0
Language : Türkçe
Konu : Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
Number of pages: 98-114
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırma 10-12 yaşlarındaki öğrencilerin saldırganlık eğilimleri ve etkileyen ailesel faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem: Araştırmaya, Ankara’daki bir ilköğretim okulundaki 10-12 yaşlarındaki öğrencilerin tamamı (90 öğrenci) dahil edilmiştir. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve beş alt ölçeği olan “Saldırganlık Ölçeği” ile toplanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin saldırganlık alt ölçekleri puan ortalamaları “Saldırganlık Bunalımı” için 44.52±8.94, “Yansıtılmış Saldırganlık" için 43.07±8.12, “Kendine Yönelik Saldırganlık” için 14.29±4.12, “Prososyal Saldırganlık” için 28.50±5.18, “Antisosyal Saldırganlık" için 23.91±6.45’dir. Öğrencilerin saldırganlık alt ölçeklerinin puan ortalamaları ile ailede çocuğun kararlara katılımı, anne ve babanın çocuğa kızdıklarında verdikleri tepki, anne ve babanın birbirlerine kızdıklarında gösterdikleri tepki, anne ve babanın çocuğa ceza vermesi ve çocuğa karşı tutumu arasında istatistiksel anlamlılıkta bir fark olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Araştırma sonucuna göre anne, baba ve çocuk iletişimini kapsayan tutum ve davranışların saldırganlıkta önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Öğrenci ve ailelerine saldırganlığı önlemeye yönelik tutum ve yaklaşımlar konusunda danışmanlık hizmetlerinin planlanması önerilmiştir.

Keywords

Abstract

Objective: This research was conducted as a descriptive study to determine the aggression tendencies of students aged 10-12 and the affecting familial factors.

Method: All students (90 students) aged 10-12 in a primary school in Ankara were included in the research. Data were collected with the "Personal Information Form" and the "Aggression Scale", which has five subscales.

Results: Data were collected with “Personal Information Form” and “Aggression Scale”. According to research findings, aggression subscale mean scores of students are 44.52±8.94 for “Aggression Depression”, 43.07±8.12 for “Projected Aggression”, 14.29±4.12 for “Self-Directed Aggression”, 28.50±5.18 for “Prosocial Aggression”, 23.91±6.45 for “Antisocial Aggression”. It was determined that there was a statistically significant difference between the students' average scores of the aggression subscales and the child's participation in decisions in the family, the reaction of the mother and father when they were angry with the child, the reaction of the mother and father when they were angry with each other, the punishment of the mother and father to the child and their attitude towards the child.

Conclusion: According to the results of the research, it is seen that attitudes and behaviors involving mother, father and child communication play an important role in aggression. It is recommended to plan counseling services for students and their families regarding attitudes and approaches to prevent aggression.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics