Hemşirelik Öğrencilerinin Elastik Basınçlı Çorap Kullanımına Yönelik Bilgi Düzeyi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-05 08:30:11.0
Language : Türkçe
Konu : Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Number of pages: 134-148
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin elastik basınçlı çorap kullanımına yönelik bilgi düzeyi ve etkileyen faktörlerin incelenmesidir.

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma bir üniversitede eğitim gören 234 hemşirelik öğrencisinin katılımı ile Mart-Temmuz 2023 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmacılar tarafından geliştirilen bilgi düzeyi formunun geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Verilerin analizi için t /Mann Whitney U testi, One Way Anova testi ve pearson/spearman korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalaması 20.87±1.85 ve elastik basınçlı çorap kullanımına yönelik bilgi düzeyi puan ortalaması 15.97±6.89’dir. Araştırmada çorap kullanımına yönelik eğitim alan, çorap kullanan hastaya bakım veren, hastaya çorabı giydiren/giyilmesine yardım eden ve çorap kullanımı sırasında sorun yaşayan hastayla karşılaşan öğrencilerin bilgi düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır (p <0.05). Form maddelerinin kapsam geçerlilik indeksi 0.87, cronbach alfa iç tutarlılık güvenilirlik katsayısı 0.91’dir.

Sonuç: Elastik basınçlı çorap kullanımına yönelik geliştirilen formun öğrencilerin bilgi düzeyini ölçmesi açısından geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin çorap kullanımına yönelik bilgilerinin orta düzeyde olduğu görülmüştür. Çorap kullanımına yönelik eğitim alma ve klinik uygulama deneyimlerinin öğrencilerin bilgi düzeyini arttırdığı saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Objective: To investigate nursing students' knowledge level and influencing factors regarding the use of elastic compression stocking.

Method: This descriptive qualitative research was conducted with the participation of 234 nursing students receiving university education between March and July 2023. Validity and reliability analyzes of the knowledge level form developed by the researchers were conducted. Data were analyzed using t/Mann Whitney U test, One Way Anova test, and Pearson/Spearman correlation analysis.

Findings: The mean age of nursing students was 20.87±1.85, and the average knowledge level score for stocking usage was 15.97±6.89. In the study, it was found that students who received training on stocking usage, provided care to patients wearing stockings, assisted patients in wearing stockings, and encountered patients experiencing problems during stocking usage had significantly higher knowledge levels (p <0.05). The content validity index of the form items is 0.87, and Cronbach's alpha internal consistency reliability coefficient is 0.91.

Conclusion: The form developed for elastic compressiion stocking usage was found to be valid and reliable in measuring students' knowledge levels. Additionally, students were found to have a moderate level of knowledge regarding stocking usage. It was determined that receiving training on stocking usage and gaining clinical practice experience increased students' knowledge levels.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics