Diyabetik Ayak Ülseri Olan Yaşlı Bireylerin Diyabet Yükü ve Sağlık İnançları: Kesitsel Bir Çalışma

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-01 12:31:10.0
Language : İngilizce
Konu : İç Hastalıkları Hemşireliği
Number of pages: 115-137
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Diyabet dünyada önemli bir sağlık sorunudur. Diyabetik ayağı olan yaşlılarda diyabetin etkin yönetiminde sağlık inancının ve diyabet yükünün değerlendirilmesi önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, diyabetik ayağı olan yaşlı hastaların sağlık inançlarını ve diyabet yüklerini incelemektir.  Yöntem: Çalışma tanımlayıcı, kesitsel bir tasarıma sahiptir. Bu çalışmanın örneklemi, diyabetik ayağı olan 65 yaş ve üstü 115 hastadan oluşmaktadır. Veriler hasta tanımlama formu, Diyabet Hastalarında Sağlık İnanç Modeli Ölçegi ve Yaşlılarda Diyabet Yükü Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinda Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Hastaların sağlık inançları pozitif (4.18 ±.51), diyabet yükü ise orta düzeydeydi (52±10.40). Diyabet hastalarında sağlık inanç modeli ölçegi ve yaşlılarda diyabetin yükü ölçeği arasında zayıf, anlamlı bir negatif korelasyon saptandı (rs =-0.227; p= 0.015). Yaşlılarda diyabet yükü ölçeği toplam puanları ile algılanan faydalar arasında anlamlı ilişki bulundu. Ayrıca semptom yükü ile algılanan faydalar, algılanan engeller, sağlıkla ilgili faaliyetler, sağlık inanç modeli ölçeği toplam puanı arasında negatif bir korelasyon vardı (p < 0.01).

Sonuç: Bu çalışma, sağlık inancı düşük olanlarda diyabet yükünün daha yüksek olduğunu gösterdi. Sağlık profesyonelleri, diyabetik ayağı olan yaşlı hastaları sağlıklı yaşam tarzı davranışlarını benimsemeye yönlendirerek hastaların sağlık inancını gelişmesine katkıda bulunabilir. Böylece diyabet yükünün azalmasını sağlayabilir.

Keywords

Abstract

Objective: The aim of this study was to examine the health beliefs and diabetes burden of elderly patients with diabetic foot.   

Methods: The sample included 115 diabetic patients with diabetic foot, aged 65 and older. Data were collected using the patient identification form, the Health Belief Model Scale in diabetic patients, and the Elderly Diabetes Burden Scale. The data were analyzed using the Mann–Whitney U test, the Kruskal–Wallis test, and Spearman’s correlation analysis.

Results: The mean Health Belief Model Scale in diabetic patients score was positive (4.18 ± .51) and the mean Elderly Diabetes Burden Scale score was moderate (52±10.40). There was a weak, significant negative correlation between the the Health Belief Model Scale and Elderly Diabetes Burden Scale (rs = -0.227; p= 0.015), demonstrating diabetes burden was higher among those with lower health belief. A similar significant correlation was found between the total scores of Elderly Diabetes Burden Scale and perceived benefits.  There was also negative correlation between the symptom burden and perceived benefits, perceived barriers, health-related activities, total the Health Belief Model Scale scores (p < 0.01).

Conclusion: This study showed that diabetes burden was higher among those with lower health belief. Health professionals can contribute to the development of patients' health beliefs by guiding elderly patients with diabetic foot to adopt healthy lifestyle behaviors. Thus, it can reduce the burden of diabetes.

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics