Hemşirelik Esasları Dersi Klinik Uygulamasında Hazırlanan Bakım Planlarının Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerine Göre Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-14 13:03:08.0
Language : İngilizce
Konu : Hemşirelik Esasları
Number of pages: 271-285
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Hemşirelik sınıflandırma sistemleri, hemşirelik bakımını görünür kılmakta ve hemşireler arasında tutarlı ve evrensel bir dil sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı Hemşirelik Esasları dersinin klinik uygulamasında öğrencilerin hazırladıkları bakım planlarını uluslararası sınıflama sistemlerine göre incelemektir.

Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışma retrospektif olarak yürütülmüştür.

Bulgular: Öğrenciler toplam 42 farklı North American Nursing Diagnosis Association-I tanısı koymuş ve en sık konulan tanı enfeksiyon riski olmuştur (n=40). Tanıların hangi Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli'ne ait olduğu değerlendirilmiş ve en sık (n=93) beslenme/metabolik örüntü tanılarının yer aldığı belirlenmiştir. Hemşirelik süreci adımlarına uygun hazırlanan 143 bakım planında toplam 375 hemşirelik girişimi belirlenmiş ve en sık uygulanan girişim (n=30) ilaç yönetimi (2380) olmuştur. Öğrenciler çoğunlukla fizyolojik değerlendirme süreçlerini kullanmışlardır.

Sonuç: Hemşirelik bakım planlarında standart terminolojinin kullanılması bütüncül hasta bakımının sürdürülmesine katkı sağlayabilir.

Keywords

Abstract

Aim: Nursing classification systems make nursing care visible and provide a consistent and universal language among nurses. The aim of this study is to examine the care plans prepared by students in the clinical practice of the Fundamentals of Nursing course according to the international classification systems. 

Methods: This descriptive study was conducted retrospectively.

Results: The students made a total of 42 different North American Nursing Diagnosis Association-I, and the most common diagnosis was the risk for infection (n=40). Which Functional Health Patterns Model the diagnoses belonged to was evaluated, and it was determined that the most common (n=93) nutrition/metabolic pattern diagnoses were included. A total of 375 nursing interventions in 143 care plans were prepared following the nursing process steps initiative and the most frequently applied intervention (n=30) was medication management (2380). Students used mostly physiological assessment processes.

Conclusion: Using standard terminology in nursing care plans can contribute to maintaining holistic patient care.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics