Hipertansiyon Tanısı Alan Bireylerin Sağlık Okuryazarlığı ve İlaç Uyumu Öz Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-01 12:32:29.0
Language : İngilizce
Konu : Halk Sağlığı Hemşireliği
Number of pages: 138-156
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hipertansiyon önemli bir halk sağlığı sorunudur. Tedavisinde bireylerin sağlık okuryazarlığı ve ilaç uyumu öz yeterlilik düzeyleri oldukça önemlidir. Tedaviye uyum önemlidir çünkü hastanın hipertansiyon tanısı almasıyla yaşam boyu sürecek bir tedavi süreci başlar. Çalışmanın amacı hipertansiyon tanısı olan bireylerin sağlık okuryazarlığı ile ilaca uyum öz etkililik durumlarını incelemektir. Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın örneklemini hipertansiyon tanısı alan 219 birey oluşturmuştur. Araştırmanın verilerinin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği ve İlaç Uyum Öz-Yeterlilik Ölçeği-Kısa Formu kullanılmıştır. Veriler bağımsız gruplarda t-testi, Mann Whitney U Testi, Kruskall Wallis Analizi ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Bireylerin %22.8'inin kadın, %99.1'inin evli, %24.2'sinin bir işte çalıştığı, %73.1'inin okur-yazar olduğu belirlenmiştir. Sağlık okuryazarlığı ölçeği puan ortalaması 73.55±9.52 olarak bulunmuştur. Ayrıca İlaç Uyum Öz Yeterlilik Ölçeği-Kısa Form puan ortalaması 41.07±8.84 olarak belirlenmiştir. Bireylerin sağlık okuryazarlığı ve ilaca uyum öz-yeterlilik düzeylerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması önerilebilir.

Keywords

Abstract

Hypertension is an important public health problem. Health literacy and medication adherence self-efficacy levels of individuals are very important in the treatment. Adherence to treatment is important because a life-long treatment process begins with the patient's diagnosis of hypertension. The aim of the study is to examine the health literacy and medication compliance self-efficacy levels of individuals diagnosed with hypertension. The study had a descriptive research design. The sample of the study consisted of 219 individuals with a diagnosis of hypertension. Personal Information Form, Health Literacy Scale and Medication Adherence Self-Efficacy Scale-Short Form were used to collect the data of the study. Data were analyzed using independent samples t-test, Mann Whitney U Test, Kruskal Wallis Analysis and Pearson Correlation Analysis. It was determined that 22.8% of the individuals were women, 99.1% of them were married, 24.2% of them were employed, and 73.1% of them were literate. The health literacy scale mean score of the individuals was found to be 73.55±9.52. Additionally, the Medication Adherence Self-Efficacy Scale-Short Form mean score was determined as 41.07±8.84. It may be recommended to conduct studies to increase individuals' health literacy and medication compliance self-efficacy levels.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics