Göçmen Hastalara Bakım Veren Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Duyarlılık Düzeyleri ve Deneyimleri: Bir Karma Yöntem Araştırması

Author:

Year-Number: 2022-2
Number of pages: 1-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı, klinik ve toplum sağlığı uygulamalarında göçmen hastalara bakım veren hemşirelik öğrencilerinin kültürel duyarlılıklarını ve bakım verme deneyimlerini belirlemektir.

Yöntem: Araştırmada karma araştırma yöntemlerinde açıklayıcı tasarım kullanılmıştır.  Araştırmanın nicel verileri Tanıtıcı özelikler formu ve Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Nitel veriler ise yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak derinlemesine görüşme yöntemi ile toplanmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.68±1.70 yıl ve %78’i kadındır. Öğrencilerin %94’ü kültürlerarası bakım ile ilgili eğitim almadığını ve %82’si göçmen hastaya bakım verirken güçlük yaşadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin yaşadığı güçlüklerin %85.37’si iletişim ile ilgilidir. Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık ölçeği puan ortalamaları 92.58±9.97’dir. Öğrencilerin yabancı dil bilme durumu ile Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrenciler ile yapılan derinlemesine görüşmeler sonucunda iki tema ortaya çıkmıştır; iletişim ve saygı. İletişim temasının alt temaları engeller ve çözüm yollarıdır. Saygı teması ise empati, geleneksel uygulama ve mahremiyet alt temalarından oluşmaktadır. 

Sonuç: Araştırmada hemşirelik öğrencilerinin kültürel bakım ile ilgili eğitim almadıkları, ortak dili konuşmadıkları hastaya bakım verirken sorun yaşadıkları belirlenmiştir. Bu nedenle bu hemşirelik eğitim müfredatında kültürlerarası bakımın ayrıntılı olarak ele alınması önerilmektedir. 

Keywords

Abstract

Aim: The aim of this study was to determine the cultural sensitivities and caregiving experiences of nursing students who care for immigrant patients in clinical and community health practices.

Methods: Explanatory design in mixed research methods was used in the study. Quantitative data of the study were collected using the Descriptive Characteristics Form and the Intercultural Sensitivity Scale. Qualitative data were collected by in-depth interview method using a semi-structured interview form.

Results: The mean age of the students participating in the study was 21.68±1.70 years and 78% of them were female. 94% of the students stated that they did not receive training on intercultural care and 82% of them stated that they had difficulties while giving care to immigrant patients. 85.37% of the difficulties experienced by the students were related to communication. Intercultural Sensitivity scale mean score of the students was 92.58±9.97. A significant relationship was found between the students' foreign language proficiency and the Intercultural Sensitivity Scale mean score. As a result of in-depth interviews with the students participating in the research, two themes emerged; communication and respect. The sub-themes of the communication theme are obstacles and solutions. The theme of respect consisted of empathy, traditional practice and privacy sub-themes.

Conclusion: In the study, it was determined that the nursing students did not receive training on cultural care, did not speak the common language, and had problems while giving care to the patient. For this reason, it is recommended that intercultural care be discussed in detail in this nursing education curriculum.

Keywords