Hemşirelikte Beceri Gelişiminde E-Öğrenme Sistemlerinin Kullanımına İlişkin Bir Ölçüm Aracının Geliştirilmesi ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi

Author:

Year-Number: 2022-2
Number of pages: 39-61
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma, e-öğrenmede Hemşirelik Beceri Gelişimi Değerlendirme Aracı (E-NSDAT) geliştirmek ve hemşirelik öğrencilerine göre e-öğrenmenin beceri gelişimine katkısını değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Yöntem: Metodolojik ve tanımlayıcı türdeki olan bu çalışmanın örneklemini Türkiye'deki 469 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler anket formu ve E-NSDAT kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Faktör analizi sonuçlarına göre E-NSDAT'ın 1 faktörden oluştuğu ve bu faktörün toplam varyansın %70'ini açıkladığı belirlenmiştir. Ölçeğin cronbach alfa değeri 0.96'dır. Öğrencilerin E-NSDAT ölçeğinden aldıkları ortalama puan 42.16±13.50'dir. Öğrencilerin e-öğrenmeyi beceri geliştirme üzerinde orta düzeyde etkili buldukları belirlenmiştir.

Sonuç: e-NSDAT, öğrencilerin e-öğrenmede beceri geliştirme düzeylerini ölçmek için geçerli ve güvenilirdir.

Keywords

Abstract

Aim: In any learning experience, it is very important to understand not only one’s strengths and weaknesses, their increase in knowledge and attitude, but also how the learning experience contributes to the improvement of the intended skill. This study was designed to develop the Nursing Skill Development Assessment Instrument in e-learning (e-NSDAI) and investigate the contribution of e-learning to skill development according to nursing students.

Methods: This study was methodological and descriptive. The study was conducted with 469 nursing students in Turkey. Data were collected using an Introductory Information Form and E-NSDAI.

Results: According to the factor analysis results, factor 1 of E-NSDAI explained 70% of the total variance. The Cronbach’s alpha value of the scale was found as 0.96. The mean E-NSDAI score of the participants was determined as 42.16±13.50.

Conclusion: The e-NSDAI is a valid and reliable instrument to measure students' levels of skill development in e-learning. The participants found e-learning to be moderately effective on skill development.

Keywords