Evcil Hayvanla Yaşamanın Bireylerin Depresyon, Stres ve Anksiyete Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-3
Number of pages: 98-113
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Evcil hayvanların hasta iletişimine olumlu katkısı olduğuna dair araştırmalar mevcuttur. Bununla birlikte, hayvan beslemenin bireylerin zihinsel sağlığını iyi yönde etkilediği düşünülmektedir. Bu araştırmada evcil hayvanla yaşamanın bireyin depresyon, stres ve anksiyete düzeyine etkisi olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Tanımlayıcı ve kestisel tipteki bu araştırmaya İstanbul ilinde yaşayan ve 120’si evcil hayvan sahibi olan 254 gönüllü katılım göstermiştir. Araştırmanın verileri sosyodemografik sorular içeren kişisel bilgi formu ile 42 maddeden ve 3 altölçekten oluşan Depresyon-Anksiyete-Stres Ölçeği (DASÖ-42) ile toplanmıştır.  Yapılan istatistiksel testlerde, hayvan besleyen ve beslemeyen gruplar arasında DASÖ-42 ölçek puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.529). Ancak yapılan çoklu doğrusal regresyon analizinde, erkeklerin DASÖ-42 puanının kadınlara göre ortalama olarak daha düşük olduğu gözlenmiştir (β=-6,774 (%95 Güven aralığı: -12.511, -1.038), p=0,021).  Hayvan besleme süresi bakımından katılımcılar değerlendirildiğinde, 4 yıldan uzun süredir hayvan besleyen bireylerin DASÖ-42 Depresyon altölçeği puanının, 4 yıldan daha az hayvan besleyen bireylere göre anlamlı olarak daha düşük olduğu saptanmıştır (p=0,046). Sonuç olarak, evcil hayvan beslemenin stres ve anksiyete üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamış olsa da uzun süreli hayvan beslemenin depresyon üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Pets have a positive impact on patient communication according to some researchs.  Besides, it is thought that living with a pet affect  positively mental health of people.  The aim of this study is to analyze whether living with a pet has an effect on depression, stress and anxiety level of people. 254 volunteers, living in Istanbul and 120 of whom were pet owners, participated in this descriptive and cross-sectional study. The data of the research was collected by using personal sociodemographic questionnaire form and Depression-Stress-Anxiety scale (DASS-42) consisting of 42 items and 3 subscales. There is no statistically significant difference between the groups living with pet and living without pet in terms of DASS-42 scale score in statistical tests (p=0.529).  However, it was observed that the DASS-42 score of men was on average lower than that of women in the multiple linear regression analysis (β=-6,774 (95% Confidence Interval: -12.511, -1.038), p=0.021).  When the participants living with a pet are evaluated in terms of animal feeding time, it was found that the DASS-42 Depression subscale score of the people living with pet for more than 4 years was significantly lower than the score of people living with a pet for less than 4 years (p=0.046).  As a result, although there is no significant effect of living with a pet on stress and anxiety found, it was concluded that long-term living with a pet has positive effects on depression.

Keywords