Hemşirelikte Uyku Sağlığı Çalışmaları: Ulusal Yazın Literatür Taraması

Author:

Year-Number: 2020-1
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-14 17:29:55.0
Language : Türkçe
Konu : Halk Sağlığı Hemşireliği
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uyku fiziksel ve psikososyal sağlık için önemli bir etmendir. Bu sebeple hemşirelerin hasta ve sağlıklı bireylere bakım verirken onların uyku sağlığını değerlendirmeleri, uyku sorunlarını gidermeye yönelik girişimlerde bulunmaları ve uyku sağlığını geliştirmeleri beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı ulusal yazında hemşirelik alanında yapılan uyku sağlığı çalışmalarını inceleyerek, bu konuda genel bir bilgi sunmaktır. Çalışmalar araştırma türlerine bağlı olarak; tanımlayıcı, deneysel ve metodolojik olmak üzere üç şekilde sunulmaktadır. Ulusal yazında tanımlayıcı çalışmaların diğer çalışmalara oranla daha sık yapıldığı görülmektedir. Genellikle hastanede yatan hastaların uyku kalitelerini ve uykularını bozan etmenleri belirlemeye yönelik yapılan tanımlayıcı çalışmalar, uyku bozukluklarını gidermek için önemli risk belirleme yöntemi olarak görülebilir. Belirlenen risklere yönelik yapılabilecek girişimler ise, deneysel çalışmalar ile gösterilebilir. İncelenen çalışmalarda hemşireler tarafından verilen uyku eğitiminin ve non-farmokojik yöntemlerin gerek klinikte yer alan hastaların gerekse okul toplumunun uyku bozukluklarının giderilmesinde etkili bir girişim olduğu söylenebilir. Alanyazındaki metodolojik çalışmalar ise hemşirelerin uyku bozukluklarını belirlemek için Türk kültürüne son yıllarda birçok uyku ölçeğini kazandırdığını göstermektedir.  

Keywords

Abstract

Sleep is an important part of physical and psychosocial health. For this reason, nurses are expected to evaluate their sleep health, make attempts to eliminate sleep problems and improve sleep health while caring for sick and healthy individuals. The aim of this study is to provide an overview of this issue by examining the sleep health studies carried out in the field of nursing in the national summer. Studies depend on the types of research; it is offered in three ways: descriptive, experimental, and methodological. In the national summer, it is seen that descriptive studies are carried out more frequently than other studies. Generally, descriptive studies aimed at determining the sleep quality and sleep-disrupting factors of hospitalized patients be important risk determination methods to eliminate sleep disorders. Attempts to address the identified risks can be shown through experimental studies. In the studies examined, it can be said that sleep education and non-pharmacologic methods given by nurses is an effective initiative in eliminating sleep disorders of both the patients in the clinic and the school community. Current methodological studies in national context show that nurses have given Turkish culture many sleep scales in recent years to determine sleep disorders.

Keywords