COVID-19 Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlıklı Olma Kültürü ile Sağlık Okuryazarlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2022-3
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-15 09:57:04.0
Language : Türkçe
Konu : İç Hastalıkları Hemşireliği
Number of pages: 1-22
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı; COVID-19 sürecinde hemşirelik öğrencilerinde sağlıklı olma kültürü ile sağlık okuryazarlık arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel-ilişki arayıcı araştırmanın örneklemini 354 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler, Tanıtıcı Özellikler Formu”, “Sağlıklı Olma Kültürü Ölçeği” ve “Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-Kısa Formu” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada tanımlayıcı istatistikler olarak sayı, yüzde, ortalama ve min-max kullanılmıştır. Araştırmada; sağlıklı olma kültürü ve sağlık okuryazarlık ile ilişkili olabilecek tanıtıcı özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi için veri tipine ve normal dağılım gösterme durumuna göre; Student t ya da Mann Whitney U testi, Tek yönlü Anova ya da Kruskal-Wallis, Pearson ya da Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalamasının 20.64 (±1.61), %69.8’i kadın, %97.7’si bekar, %54’ünün kentte yaşadığı; sağlıklı olma kültürü toplam puanı 53.94±7.75 ve sağlık okuryazarlık toplam puanı 29.00±9.97 bulunmuştur. Hemşirelik öğrencilerinde sağlıklı olma kültürü ile sağlık okuryazarlık arasında bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir (p>0.05).

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı olma kültürü toplam puanının, ortalama puanın üzerinde yüksek ve 4. sınıfta eğitim görenlerin, ailesinin gelir düzeyi giderden fazla olanların ve alkol kullananların sağlık okuryazarlık düzeylerinin istatiksel olarak anlamlı seviyede daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sağlıklı olma kültürü ile sağlık okuryazarlık arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların sayısının arttırılması önerilmektedir.

 

Keywords

Abstract

Objective: The aim of this study; The aim of this study is to examine the relationship between healthism and health literacy in nursing students during the COVID-19 process.

Materials and Methods: The sample of the cross-sectional-relationship study consisted of 354 nursing students. Data were collected using the Descriptive Characteristics Form, the "Healthsim Scale" and the " Short-Form Health Literacy Instrument". Number, percentage, average and min-max were used as descriptive statistics in the study. Again in the research; In order to examine the relationship between the culture of being healthy and the introductory characteristics that may be associated with health literacy, according to the data type and normal distribution; Student t or Mann Whitney U test, One-way Anova or Kruskal-Wallis, Pearson or Spearman correlation analysis were used.

Results: The average age of the nursing students participating in the study was 20.64 (±1.61), 69.8% were female, 97.7% were single, 54% lived in the city; the total score of the healthsim was 53.94±7.75 and the total score of health literacy was 29.00±9.97. It was determined that there was no relationship between the healthsim and health literacy among nursing students (p>.05).

Conclusion: It was determined that the total score of the healthsim of nursing students was higher than the average score, and the health literacy levels of those who were educated in the 4th grade, those whose family income level was higher than their expenses, and those who used alcohol were statistically significantly higher. It is recommended to increase the number of studies examining the relationship between the culture of being healthy and health literacy.

 

Keywords


 • 1. Silva MJ, Santos P. The impact of health literacy on knowledge and attitudes towards preventive strategies against covıd-19: a cross-sectional study. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(10):5421.

 • 2. Dindar Demiray EK, Alkan S, Öntürk H, Durgun M. COVID 19 döneminde karantina uygulamalarının sağlık okuryazarlığı bakış açısıyla değerlendirmesi. Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi. 2021;2(2):1-3.

 • 3. Uğraş S, Özen G, Aykora E, Yurdakul H. Adaptation of the healthism attitude scale to Turkey: A validity and reliability study. Human. Sport. Medicine. 2021;21(1):117–123.

 • 4. Tran H, Nguyen MH, Pham T, Kim GB, Nguyen HT, Nguyen NM, et al. Predictors of ehealth literacy and its associations with preventive behaviors, fear of COVID-19, anxiety, and depression among undergraduate nursing students: A cross-sectional survey. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(7):3766.

 • 5. Tubaishat A, Habiballah L. ehealth literacy among undergraduate nursing students. Nurse Educ Today. 2016;42:47-52.

 • 6. Mosley CM, Taylor, BJ. Integration of health literacy content into nursing curriculum utilizing the health literacy expanded model. Teaching and Learning in Nursing. 2017;12(2):109–116.

 • 7. Hughes F. Health Literacy: A key educational role for nurses and a vital tool for improving health. Int Nurs Rev. 2016;63(3):304-305.

 • 8. Akca A, Ayaz-Alkaya S. Effectiveness of health literacy education for nursing students: a randomized controlled trial. Int J Nurs Pract. 2021;27(5):12981.

 • 9. Akgün Ş, Hançer Tok H, Oztaş D. Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve sağlık okuryazarlık düzeyleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;10(2):247-256.

 • 10. Kolnik Hozjan D, Babnik K. Health literacy and health related lifestyle among nursing students. Pielegniarstwo XXI wieku / Nursing in the 21st Century. 2017;16(2):42-46.

 • 11. M.Nihal ESİN, “Örnekleme”, Hemşirelikte Araştırma Süreç, uygulama ve kritik. ed. Semra Erdoğan, Nursen Nahcivan, M. Nihal Esin, Ünite:6/s:167-173. İstanbul: Nıbel Tıp Kitabevleri, 4.baskı, 2020.

 • 12. Baksi A, Arda Sürücü H, Çetik S. Hemşirelik öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. JAREN. 2020;6(2):229-235.

 • 13. Karahan Yılmaz S, Eskici G. Sağlık okuryazarlığı ölçeği-kısa form ve dijital sağlıklı diyet okuryazarlığı ölçeğinin türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2021;6(3):19-25.

 • 14. Uysal N, Ceylan E, Koç A. Health literacy level and influencing factors in university students. Health Soc Care Community. 2020;28(2):505-511.

 • 15. Tuğut N, Yılmaz A, Yeşildağ Çelik B. Hemşirelik öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı düzeyleri ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2021;6(2):120-128.

 • 16. Alfrey L, O’Connor J, Phillipson S, Penney D, Jeanes R, Phillipson S. Attitudes of pre- service physical education teachers to healthism: Development andvalidation of the attitude towards healthism scale (ATHS). European Physical Education Review. 2019;25(2):424-437.

 • 17. Duong TV, Nguyen TTP, Pham KM, et al. Validation of the short-form health literacy questionnaire (HLS-SF12) and its determinants among people living in rural areas in Vietnam. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(18):3346.

 • 18. Demirtürk F, Günal A, Alparslan Ö. Sağlık bilimleri öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyinin tanımlanması. ergoterapi ve rehabilitasyon dergisi. 2017;5(3):169-178.

 • 19. Polat Ü, Özen, Ş, Kahraman BB, Bostanoğlu H. Factors affecting health-promoting behaviors in nursing students at a university in Turkey. Journal of Transcultural Nursing. 2015;27(4):413–419.

 • 20. Peksoy Kaya S, Kaplan S. Hemşirelik öğrencilerinde COVID-19 pandemisi farkındalıklarının ve sağlık davranışlarının sağlık okuryazarlığı ile ilişkisinin değerlendirilmesi. HEAD. 2020;17(4):304-311.

 • 21. Dadaczynski K, Okan O, Messer M, Leung A, Rosário R, Darlington E, et al. Digital health literacy and web-based ınformation-seeking behaviors of university students in germany during the COVID-19 pandemic: Cross-sectional survey study. J Med Internet Res. 2021;23(1):24097.

 • 22. Kuloğlu Y, Uslu K. Geleceğin sağlık çalışanlarında sağlık okuryazarlık düzeyinin sağlık algısı üzerindeki etkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2022;23(1):255-277.

 • 23. Okuyan CB, Caglar S. Investigation of health literacy levels and health perceptions of nursing students: A cross-sectional study. International Journal of Caring Sciences. 2019:12(1);270-279.

 • 24. Munangatire T, Tomas N, Mareka V. Nursing students’ understanding of health literacy and health practices: a cross-sectional study at a university in Namibia. BMC Nurs. 2022;21:8.

 • 25. Rababah JA, Al-Hammouri MM, Drew BL, Aldalaykeh M. Healthliteracy: Exploring disparities among college students. BMC Public Health. 2019;19(1):1401.

 • 26. İnkaya B, Tüzer H. Bir üniversitenin sosyal ve sağlık bilimlerinde okuyan öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı durumunun incelenmesi. Kocaeli Med. 2018;7(3):124-129.

 • 27. Akyol Güner T. Relationship between health anxiety and compliance preventive behaviors with health literacy in the COVID-19 process. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2022;9(1):23-31.

 • 29. Maduramente TS, Orendez JD, Saculo JA, Trinidad AL, Oducado RM. Health literacy: knowledge and experience among senior students in a nursing college. Indonesian Nursing Journal of Education and Clinic (INJEC). 2019;4(1):9-19.

 • 30. Evans AY, Anthony E, Gabriel G. Comprehensive health literacy among undergraduates: A Ghanaian University-based cross-sectional study. Health Lit Res Pract. 2019;3(4):227-237.

 • 31. Stanton R, To QG, Khalesi S, Williams SL, Alley SJ, Thwaite TL, et al. Depression, anxiety and stress during COVID-19: Associations with changes in physical activity, sleep, tobacco and alcohol use in Australian adults. International journal of environmental research and public health. 2020;17(11):4065.

                                                                                                    
 • Article Statistics