Hemşirelik Öğrencilerinde Yaşam Boyu Öğrenme Eğiliminin Stresle Baş Etme Davranışlarına ve Mesleki Yetkinliklerine Etkisi

Author :  

Year-Number: 2023-2
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-18 13:21:16.0
Language : Türkçe
Konu : Hemşirelik Esasları
Number of pages: 71-90
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin, stresle baş etme davranışlarına ve mesleki yetkinliklerine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Şubat-Mart 2022 tarihleri arasında bir üniversitenin hemşirelik bölümünde 2., 3. ve 4. sınıfa kayıtlı 496 öğrenci ile yapılmıştır. Veriler, Öğrenci Tanıtım Formu, Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği, Hemşirelik Öğrencilerinin Yetkinlik Ölçeği ve Hemşirelik Öğrencileri İçin Stresle Baş Etme Davranışları Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde sosyodemografik özellikleri tanımlamak için yüzde, sayı ve tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. Kolmogorov-Smirnov normallik testi sonucu veriler normal dağılım göstermediğinden Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır ve p<0,05 değeri anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği puan ortalaması 66,67±10,64, Hemşirelik Öğrencileri Yetkinlik Ölçeği puan ortalaması 243,56±41,94, Hemşirelik Öğrencileri için Stresle Baş Etme Davranışları Ölçeği puan ortalaması 41,01±14,33 olarak saptanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği ve Hemşirelik Öğrencileri Yetkinlik Ölçeği arasında zayıf, pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05). Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği ve Hemşirelik Öğrencileri için Stresle Baş Etme Davranışları Ölçeği arasında alt boyutlarda istatistiksel olarak zayıf ve anlamlı ilişki belirlenmiştir (p<0,05).

Sonuç: Öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve mesleki yetkinlikleri puan ortalamaları yüksek olması nedeniyle yaşam boyu öğrenme eğilimlerinde oldukları ve mesleki yetkinlik gösterdikleri, ayrıca yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile mesleki yetkinlikleri arasında pozitif bir ilişkinin var olduğu tespit edilmiştir. Yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile stresle baş etme yöntemlerinden kaçınma davranışı hariç diğer alt boyutlar arasında da pozitif ilişki bulunmuştur. Yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirmek adına ve stresle baş etme davranışlarını geliştirmek üzere eğitimler düzenlenebilir.

 

Keywords

Abstract

Aim: This study was performed to figure out the effect of nursing students' lifelong learning trends on their stress coping behaviors and professional competencies.

Material and Methods: The study was conducted with 496 students enrolled in the 2nd, 3rd and 4th grades in the department of nursing of a university between February and March 2022. Data were collected using Student Identification Form, Lifelong Learning Trends Scale, Nursing Students' Competence Scale, and Stress Coping Behaviors Scale for Nursing Students. In the analysis number, percentage distribution and descriptive statistics were used to define the sociodemographic characteristics. As a result of Kolmogorov-Smirnov normality test, Spearman correlation analysis was used, and p<0.05 value was considered significant.

Results: Mean score of Students' Lifelong Learning Trends Scale, Nursing Students Competency Scale, and Stress Coping Behaviors Scale for Nursing Students were 66.67±10.64, 243.56±41.94, and 41.01±14.33, respectively. A weak, positive, and statistically significant relationship was found between Lifelong Learning Trends Scale of Nursing Students and Nursing Students Competency Scale. A weak and statistically significant relationship was found between Lifelong Learning Trends Scale and Stress Coping Behaviors Scale for Nursing Students.

Conclusion:  It has been determined that students have lifelong learning trends and professional competency due to their high average scores for lifelong learning trends and professional competencies, and that there is a positive relationship between lifelong learning trends and professional competencies. Additionally, a positive relationship has been found between students' lifelong learning trends and professional competencies. A positive relationship was also found between lifelong learning tendencies and other sub-dimensions, except for the behavior of avoiding coping with stress.  Trainings can be organized to internalize lifelong learning and improve stress coping behaviors.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics