Koronavirüs Salgını Koşullarında Hemşirelerde Tükenmişlik Ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

Author:

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-07 12:14:28.0
Language : Türkçe
Konu : İç Hastalıkları Hemşireliği
Number of pages: 19-39
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma, Koronavirüs salgını döneminde çalışan hemşirelerin tükenmişlik ile yaşam kalitesi düzeylerinin belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Yöntem: Çalışma tanımlayıcı ve kesitsel türde planlandı. İstanbul il sınırları içerisinde bulunan bir hastanede korona kliniklerinde yatan hastalara bakım veren 289 hemşire ile çalışma tamamlandı. Araştırma verileri, ‘‘Hemşire Tanıtım Formu”, “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” ve “Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği” ölçekleri kullanıldı. Bulgular: Maslach Tükenmişlik Ölçeği’ nin boyutlarına ait puan ortalamaları duygusal tükenme için 21,23±6,11; duyarsızlaşma için 8,53±4,30; kişisel başarı için 20,04±5,23 olarak tespit edildi. Yaşam kalitesi ölçeğinin boyutlarının puan ortalamaları bedensel alan için 20,80±4,20; ruhsal alan için 18,40±3,93; sosyal alan için 8,98±2,38; çevre-ulusal alan için 25,62±5,10 olduğu saptandı. Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği’ nin her bir boyutu ile Maslach Tükenmişlik Ölçeği’ nin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutları arasında negatif yönlü (r˂0), kişisel başarı boyutu arasında ise pozitif yönlü (r˃0) ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı ilişki olduğu tespit edildi (p<0,01). Sonuç: Koronavirüs salgını sürecinde hemşireler yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadı ve yaşam kalitelerinin düşük olduğunu hissettiler. Kriz dönemlerinde hemşirelerin tükenmişlik durumu ile yaşam kaliteleri birbiri ile negatif yönde etkilenebilmektedir.

Keywords

Abstract

Aim: This study was carried out to determine the burnout levels and quality of life among nurses during the COVID-19 pandemic and to evaluate the relationship between them. Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted with 289 nurses caring for patients in a COVID-19 clinic in a training and research hospital. Research data, “Nurse Description Form”, “Maslach Burnout Scale” and “World Health Organization Quality of Life Scale” scales were used. Results: The mean score of the Maslach Burnout Scale sub-dimensions points determiden as follows: “emotional exhaustion” 21.23±6.11 points; “depersonalization” 8.53±4.30 points; “personal accomplishment” 20.04±5.23 points. The average score of the sub-dimensions of World Health Organization Quality of Life Scale were determined as 20.80±4.20 points for “physical health”; the “psychological” score was 18.40 ± 3.93; “social relationship” score 8.98±2.38; “environmental national” score was determined to be 25.62±5.10 points. It was found that there is a negative (r˂0) relationship between each dimension of World Health Organization Quality of Life Scale and emotional exhaustion and depersonalization dimensions of MBI, and a positive (r˃0) relationship between personal achievement ( p<0.01). Conclusion: During the COVID-19 pandemic, nurses experienced high levels of burnout, and felt that their quality of life was low. In times of crisis, the burnout status of nurses and their quality of life can be negatively affected by each other.

Keywords