Çocuklarda İnternet Bağımlılığı, Uyku Kalitesi Ve Beslenme-Egzersiz Davranışlarının Klinik Obezite İle İlişkisi

Author:

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 09:52:00.0
Language : Türkçe
Konu : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Number of pages: 1-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç:  Bu araştırma, çocuklarda internet bağımlılığı, uyku kalitesi ve beslenme-egzersiz davranışlarının klinik obezite ile ilişkilerini incelemek üzere tanımlayıcı kesitsel olarak planlanmıştır.

Yöntem: Çalışmamızın evrenini, S. B. Ü. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, genel pediatri poliklinikleri ve obezite kliniğine Mayıs 2022 – Temmuz 2022 tarihleri arasında ayaktan başvuran sağlıklı ve obez adölesanlar oluşturmuştur. Çalışma için gerekli olan örneklem hesaplaması GPOWER istatistik analiz programı ile örneklem büyüklüğü 200 sağlıklı ve 200 klinik obezite tanısı alan çocuk/adölesan alınmış olup, çalışma 400 çocukla tamamlanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya alınan çocukların % 50 klinik obez tanılıdır. Sağlıklı çocukların internet bağımlılığı ölçeği puanı 26.59+6.16 iken klinik obezetesi olan çocukların puanı 27.77+3.31’dir (p<0.05). Sağlıklı çocukların uyku kalitesi ölçeği puanı 13.64+2.47 iken klinik obezetesi olan çocukların puanı 13.18+2.33’dir. Sağlıklı çocukların beslenme egzersiz ölçeği öğün düzeni alt ölçeği puanı 22.46+2.94 iken, klinik obezetesi olan çocukların puanı 19.52+2.81’dir (p<0.05).

Sonuç: Adölesanların/çocukların bağımlı yeme ölçeği, sağlıklı beslenme ölçeği, sağlıksız beslenme ölçeği ve öğün düzeni puanı arttıkça BKI azaldığı saptanmıştır. Çocukların internet bağımlılığı puanı arttıkça da BKI düzeyleri artmıştır. Çalışmamızdaki ergenlerin klinik obezite durumu ile internet bağımlılığı ve öğün düzensizliği arasında pozitif yönde, uyku kalitesi ile negatif yönde ilişki olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

Objective: This study was planned as a descriptive cross-sectional study to examine the relationship between internet addiction, sleep quality, and nutrition-exercise behaviors in children with clinical obesity.

Method: The universe of our study, S. B. Ü. Izmir Dr. Behcet Uz Children’s Hospital , general pediatric outpatient clinics and obesity clinic between May 2022 and July 2022. The sample size required for the study was calculated using the GPOWER statistical analysis program, and the sample size was 200 healthy and 200 children/adolescents diagnosed with clinical obesity, and the study was completed with 400 children.

Results: 50% of the children included in the study were clinically obese. The Internet addiction scale score of healthy children was 26.59+6.16, while the score of children with clinical obesity was 27.77+3.31 (p<0.05). While the sleep quality scale score of healthy children is 13.64+2.47, the score of children with clinical obesity is 13.18+2.33. While the nutrition exercise scale meal order subscale score of healthy children was 22.46+2.94, the score of children with clinical obesity was 19.52+2.81 (p<0.05).

Conclusion: It was determined that BMI decreased as adolescents/children's dependent eating scale, healthy nutrition scale, unhealthy nutrition scale and meal order scores increased. As the children's internet addiction scores increased, their BMI levels also increased. It can be said that there is a positive relationship between the clinical obesity status of the adolescents in our study, internet addiction and meal irregularity, and a negative relationship with sleep quality.

Keywords