İnfertil Kadınlarda Kadınlık Algısı: Kalitatif Bir Çalışma

Author :  

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-05 08:25:52.0
Language : Türkçe
Konu : Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği
Number of pages: 57-75
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Araştırmanın amacı, infertil kadınların infertilite yolculuğunda yaşadıkları psikososyal sorunların ve kadınlık algılarının belirlenmesidir.

Yöntem: Bu araştırma, olgu bilim (fenomenolojik) araştırma deseni kullanılarak gerçekleştirilmiş bir nitel araştırmadır. Verilerin toplanmasında derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini yardımcı üreme teknikleri uygulanan özel bir hastaneye Mart-Mayıs 2022 tarihleri arasında başvuran 93 infertil kadın oluştururken veri doygunluğu esas alınarak 13 infertil kadın örneklemi oluşturmuştur. Çalışmada "Kişisel Bilgi Formu" ve “İnfertil Kadınların Kadınlık Algısını Belirleme Görüşme Formu” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirmesinde içerik analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan infertil kadınların yaş ortalaması 31.53 (min:20, max:48) olup evlilik süresi ortalamaları 7 (min:2, max:17) yıldır. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda toplam dört ana tema ve alt temalar belirlenmiştir. Temalar; “infertilite yolculuğu”, “başa çıkma stratejileri”, “çocuk/çocuksuzluğa verilen anlam”, “kadınlık algısı”dır. “İnfertilite yolculuğu” temasının alt temaları ise “duygusal tepkiler, engellenemeyen düşünceler, sosyal baskı ve tedavi sürecinin getirdikleri” olarak belirlenmiştir.

Sonuç: İnfertilite yolculuğunda kadınlar farklı psikososyal sorunlar yaşamaktadır. Kadınlık “eş” ve “anne” olmak kavramlarıyla eşleştirildiği için sorunların temelinde kadınlığa ve çocuk/çocuksuzluğa verilen anlam önemli rol oynamaktadır. Bu zorlu yolculukta kadınlara eşlik edecek psikososyal bakımda özellikle kadınlık algısının ele alınması oluşabilecek ruhsal sorunların tespit edilmesi ve önlenmesi açısından önemlidir.

Keywords

Abstract

Abstract

Purpose: This study aims to identify the psychosocial issues and perceptions of femininity experienced by infertile women during their infertility journey.

Method: This research is a qualitative research conducted using a phenomenological research design. In-depth interview technique was used to collect data. While the population of the study consisted of 93 infertile women who applied to a private hospital where assisted reproductive techniques were applied between March, May 2022, 13 infertile women were sampled based on data saturation. "Personal Information Form" and "Infertile Women's Perception of Femininity Determination Interview Form" were used in the study. Content analysis was used in the evaluation of the data.

Results: The mean age of the infertile women is 31.53 (min:20, max:48) and the average marriage period is 7 (min:2, max:17) years. The data analysis revealed a total of four main themes and sub-themes. The themes are as follows: “infertility journey”, “coping strategies”, “meaning attributed to having or not having children”, and “perception of femininity”. The sub-themes under the theme of infertility journey were emotional reactions, unstoppable thoughts, social pressure, and effects of the treatment process.

Conclusion: Women experience different psychosocial issues during the infertility journey. Since femininity is associated with the concepts of "wife" and "mother", the meaning given to womanhood and childlessness plays an important role in the basis of the problems. It is important to address the perception of femininity, especially in the psychosocial care that will accompany women on this difficult journey, in terms of detecting and preventing mental problems that may occur.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics