Hemşirelik Öğrencilerinin Algıladıkları Kariyer Engelleri ile Kariyer Yetkinlikleri Arasındaki İlişki

Author :  

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-14 15:53:19.0
Language : Türkçe
Konu : Hemşirelik Esasları
Number of pages: 94-111
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin algıladıkları kariyer engellerinin ve kariyer kararı verme yetkinliği düzeylerinin tanımlanması ve bu iki kavram arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışma ilişkisel tarama modeli kullanılarak tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini 234 hemşirelik bölümü öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Kariyer Engelleri Ölçeği’ ile ‘Kariyer Kararı Verme Yetkinliği Ölçeği’ kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin Kariyer Engelleri Ölçeği  ve Kariyer Kararı Verme Yetkinliği Ölçeği toplam puan ortalamaları sırasıyla; 35.38±10.16 ve 151.79±28.69’tur. Toplam kariyer kararı verme yetkinlik düzeyleri ile algıladıkları kariyer engelleri düzeyleri arasında negatif, anlamlı ve orta düzey bir ilişki saptanmıştır (r= -.515, p< 0.01 ). Öğrencilerin kariyer kararı verme yetkinlik düzeyindeki toplam varyansın %26’sının ise algılanan kariyer engelleri değişkenince açıklandığı görülmüştür.

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin algıladıkları kariyer engelleri ve kariyer kararı verme yetkinlik düzeyleri orta seviyede bulunmuştur. Ayrıca algılanan kariyer engellerinin hemşirelik öğrencilerinde kariyer kararı verme özyeterliliğini yordamada önemli bir rol oynayabileceği saptanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin kariyer gelişimini desteklemek için algıladıkları kariyer engellerinin göz önüne alınarak kariyer kararı verme yetkinliklerini artırmaya yönelik uygulamaların yürütülmesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Aim: It is aimed to define the career barriers and career decision-making competence levels perceived by nursing students and to determine the relationship between these two concepts.

Methods: The study was conducted in descriptive type using the relational screening model. The sample of the study consisted of 234 nursing department students. 'Personal Information Form', 'Career Barriers Scale' and ‘Career Decision-Making Self Efficacy Scale’ were used to collect data.

Results: Students' Career Barriers Scale and Career Decision-Making Self Efficacy Scale total score average was respectly; 35.38±10.16 and 151.79±28.69. A negative, significant and moderate relationship was found between their total career decision-making self efficacy and their perceived career barriers (r=-.515, p<0.01). It was observed that 26% of the total variance in the career decision-making self efficacy level of the students was explained by the perceived career barriers variable.

Conclusion: Nursing students' perceived career barriers and career decision-making self efficacy levels were found to be moderate. It has also been determined that perceived career barriers may play an important role in predicting career decision-making self-efficacy in nursing students. It is recommended to carry out practices to increase career decision-making competencies by taking into account the career obstacles perceived by nursing students in order to support their career development.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics