Sağlığı Geliştirme Dersi Alan Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsiyet Açısından Öz-Yeterlilik Düzeyleri ve Algıları: Karma Metod

Author:

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-04 17:13:33.0
Language : Türkçe
Konu : Halk Sağlığı Hemşireliği
Number of pages: 112-133
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı,  sağlığı geliştirme dersini alan hemşirelik fakültesi 2.sınıf lisans öğrencilerinin öz-yeterlilik düzeyleri ve öz-yeterlilik algılarını belirlemektir. Yöntem: Araştırma,  nicel  ve nitel yöntemin birlikte kullanıldığı karma metod bir araştırmadır. Sağlığı geliştirme dersi alan 136 hemşirelik öğrencisi örneklemi oluşturmuştur. Veriler; Kişisel Bilgi Formu, nicel verilerin toplanmasında Genel Öz-yeterlilik Ölçeği ve Araştırmanın nitel verilerinin toplanmasında ise; “Var Olmayan Hayvan Çiz Testi” kullanılmıştır. Bulgular: Bu çalışmada nicel verilerin değerlendirilmesinde genel öz-yeterlilik puan ortalaması 62.33 ± 8.60 bulunmuştur. Kadın  (61.75 ± 8.59) ve erkek öğrencilerin (64.40 ± 8.44) öz-yeterlilik puan ortalaması arasında anlamlı bir farklılık (p= .138) bulunmamıştır. Nitel verilerin değerlendirmesinde; resimlerin çizgileri incelendiğinde kadınların sadece %39.7’si, erkeklerin de %33.5’nin öz-yeterlilik düzeylerinin normal olduğu belirlenmiştir. Resimlerin boyutuna göre yapılan değerlendirmede kadınların  %40.6’sı, erkeklerinde  %46.7’nin öz-yeterlilik düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Kadın ve erkek öğrencilerin çoğunluğunun  (kadın %65,1, erkek    %56,7) olumlu yaşam biçiminin olduğu değerlendirilmiştir. Kadınların resimlerinin %70.8’ı, erkek resimlerinin % 46.7’si bencil dilekler olarak değerlendirilmiştir. Erkeklerin (%53.3) kadınlara (%29.2) göre diğerkâm dilek oranı daha yüksek bulunmuştur.Sonuç:Bu çalışmanın nicel bölümünde genel öz-yeterlilik puan ortalaması orta düzeyde bulunmuştur. Nicel araştırma bulgularına göre kadın ve erkek öğrencilerin öz-yeterlilik puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yok iken, nitel araştırma sonuçlarında cinsiyet farklılıklarının saptanması önemlidir. 

Keywords

Abstract

Objectives: The purpose of this research is to determine the self-efficacy levels and self-efficacy perceptions of the nursing faculty second year undergraduate students who are taking the health promotion course. Methods: The research is a mixed methods research in which quantitative and qualitative methods are used together. 136 second grade nursing students who are taking health promotion lessons has constituted the sample of the study. Data; Personal Information Form and General Self-Efficacy Scale were used in collecting quantitative data and "Draw the Non-Existent Animal Test" was used for collecting qualitative data of the research. Results: In this study, the overall self-efficacy score average was found as 62.33 ± 8.60 in the evaluation of quantitative data. No significant difference (p =.138) between female and male students' self-efficacy score average was found. In the evaluation of qualitative data; when the lines of the pictures are examined, it was found that only 39.7% of women and 33.5% of men have normal self-efficacy levels. In the evaluation made based on the size of the pictures..40.6% of women and 46.7% of men were found to have high self-efficacy levels.

Conclusion: In the quantitative part of this study, the overall self-efficacy score average was found to be medium. There is no significant difference between the self-efficacy score averages of female and male students according to qualitative research findings.

Keywords