Lomber Disk Herni Ameliyatı Olan Hastaların Öğrenim Gereksinimleri

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-21 14:13:47.0
Language : Türkçe
Konu : Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Number of pages: 20-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Araştırma, lomber disk herni (LDH) ameliyatı olan hastaların öğrenim gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma bir kamu hastanesinin beyin cerrahi kliniğinde lomber disk herni tanısı ile yatıp ameliyat olan, araştırmaya dahil edilme ölçütlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 169 hasta ile yürütülmüştür. Araştırmada etik kurul onayı ve bireylerden yazılı gönüllü olur alınmıştır. Araştırmanın verileri, Hasta Tanıtım Formu ve Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği (HÖGÖ) kullanılarak toplandı. Veriler, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, One-Way ANOVA, Tukey, Independent-samples t testi, Regresyon analiz testleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalamasının 47.03 ± 12.34 olduğu, %79.8’inin 59 yaş ve altında olduğu, %50.3’ünün erkek, %88.8’inin evli, %68.1’inin okuryazar / ilköğretim mezunu olduğu, %46.2’sinin ev hanımı ve %73.4’ünün ilde yaşadığı belirlenmiştir. Hastaların HÖGÖ toplam puanı ortalaması 198 ± 30.95 olarak hesaplanmış ve hastaların öğrenim gereksinimlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışmada kadınların, eğitimi düşük olanların, kronik hastalığı olanların, daha önce ameliyat deneyimi olup taburculuk eğitimi alanların öğrenim gereksinimlerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Sonuç: LDH ameliyatı olan hastaların öğrenim gereksinimlerinin her boyutta yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç doğrultusunda, bireye özgü olarak öğrenim gereksinimlerinin belirlenmesi ve taburculuk eğitimlerinin hemşireler tarafından planlı ve düzenli olarak yürütülmesi önerilebilir.

Keywords

Abstract

Aim: This study has been done descriptively with the objective of determining the learning needs of the patients with the history of lumber disc hernia (LDH) operation.

Method: It was done on 169 patients hospitalized with the diagnosis of lumbar disc hernia to be operated on, meeting the criteria of inclusion in the study, and agreeing to be included in the study in the neurosurgery clinic ofa public hospital. Ethics committee approval was obtained, and in addition, the participants’ written voluntary consents were also taken.Use was made of the patient identification forms and Patient Learning Needs Scale (PLNS) to collect data for this study. The data were analyzed by means of descriptive statistical methods, One-Way ANOVA, Tukey, Independent-samples t Testi, Regression analysis tests.

Results: It was determined that the mea age of the participants was 47.03± 12.34, 79.8% of them were 59 years old and below, 50.3% were male,88.8% were married, 68.1% were literate, (primary school graduates), 46.2% were housewives, and 73.4% lived in a province. The mean of the participants’ total PLNS was found to be198 ± 30.95, meaning that the level of their learning needs was high. In the study it was established that the women in the study, those with low training, those with a chronic disease, those with the history of such a surgical operation and exposed to discharge training had higher learning needs.

Conclusion:  it was found that the learning needs the patients who have had LDH operationwere higher in every dimension. In the light of this conclusion it was suggested that learning needs peculiar for individuals be established, and discharge training be given regularly by nurses.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics