Kadınlara Sağlığı Geliştirme Modeline Göre Verilen Eğitimin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına ve Meme Kanseri Kadercilik Algılarına Etkisi

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-25 14:57:59.0
Language : İngilizce
Konu : Halk Sağlığı Hemşireliği
Number of pages: 150-165
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma vaiz olarak görev yapan kadınlara sağlığı geliştirme modeli temel alınarak verilen eğitimin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ve meme kanseri kadercilik algılarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Çalışma, tek gruplu ön test-son test desenine sahip yarı deneysel bir çalışmadır. Çalışmanın örneklemini 138 vaize kadın oluşturmuştur.

Bulgular: Kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği ön test ve son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunurken (t=-4.891, p=.000), meme kanseri kadercilik ölçeği ön test ve son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (t=1.633, p=.105).

Sonuç: Sağlığı geliştirme modeline dayalı eğitim, kadın vaizlere sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazandırmada etkili olmuş ve meme kanseri kaderciliği algısını azaltmıştır. Bu nedenle bu eğitimin sürekliliğinin sağlanması, ilgili eğitim programlarının belirli aralıklarla geliştirilmesi ve uygulanması önerilmektedir.

Amaç: Bu çalışma vaiz olarak görev yapan kadınlara sağlığı geliştirme modeli temel alınarak verilen eğitimin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ve meme kanseri kadercilik algılarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Çalışma, tek gruplu ön test-son test desenine sahip yarı deneysel bir çalışmadır. Çalışmanın örneklemini 138 vaize kadın oluşturmuştur.

Bulgular: Kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği ön test ve son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunurken (t=-4.891, p=.000), meme kanseri kadercilik ölçeği ön test ve son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (t=1.633, p=.105).

Sonuç: Sağlığı geliştirme modeline dayalı eğitim, kadın vaizlere sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazandırmada etkili olmuş ve meme kanseri kaderciliği algısını azaltmıştır. Bu nedenle bu eğitimin sürekliliğinin sağlanması, ilgili eğitim programlarının belirli aralıklarla geliştirilmesi ve uygulanması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Aim: This study was conducted to determine the effect of an education based on health promotion model on healthy lifestyle behaviors and breast cancer fatalism perceptions in women preachers.

Methods: This study was a quasi-experimental study with one-group pretest-posttest design. The sample of the study consisted of 138 women preachers.

Results: A statistically significant difference was found between the women pre and post-test healthy lifestyle behaviors scale mean scores (t=-4.891, p=.000), but there was no statistically significant difference between their pre and post-test breast cancer fatalism scale mean scores (t=1.633, p=.105).

Conclusion: The education based on health promotion model was effective in making women preachers gain healthy lifestyle behaviors, and decreased their perception of breast cancer fatalism. Therefore, it is recommended to ensure the continuity of this education, and to develop and implement relevant training programs at certain intervals.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics