Hemşirelerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Öz Etkililikle Olan İlişkisinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-2
Number of pages: 21-38
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin öz etkililikle olan ilişkisinin incelenmesidir.

Gereç yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan bu çalışma 20.04.2019-20.06.2019 tarihlerindeXXX Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yürütülmüştür. Araştırma evreninde ilgili merkezde çalışan 750 hemşire, örneklemde ise 254 hemşireile çalışma tamamlanmıştır. Çalışma verilerinin toplanmasında kişisel bilgi formu, Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği ve Öz Etkililik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, t testi , tek yönlü varyans analizi ve pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 27.44±5.26'dır. Hemşirelerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği toplam ortalama puanı 92.59±17.12 ve Öz Etkililik Ölçeği'nden aldıkları toplam ortalama puan ise 77.12±13.59'dur. Yaşam boyu öğrenme eğilimi ile öz etkililik arasında negatif yönlü zayıf ve anlamlı olmayan bir ilişki saptanmıştır(r:-0.119 p:0.06).

Sonuç: Hemşirelerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile öz etkililik algılarının orta düzeyde olduğu, yaşam boyu öğrenme eğilimi ile öz etkililik arasında ise zayıf negatif yönlü ve anlamlı olmayan bir ilişki saptanmıştır.

Keywords

Abstract

 

Objective: The aim of thisstudy is to examine the relationship of nurses ' lifelong  learning tendencies with self-efficacy.

Material method: This descriptive type study was conducted at Atatürk University Health Research and Application Center on 20.04.2019-20.06.2019. In there search universe, the study was completed with 750 nurses working in the relevant center and 254 nurses in the sample. Personal data form, lifelong learning tendency scale and self-effectiveness scale were used in the collection of study data. Number, percentage, mean, t test , one-way variance analysis and pearson correlation analysis were used in the analysis of the data.

Results: The averageage of nurses is 27.44±5.26. The total average score of nurses on the lifelong learning tendency scale is 92.59±17.12 and the total average score they received from the self-efficacy scale is 77.12±13.59. A negative, weak and non-significant association was found between lifelong learning tendency and self-efficacy (r:-0.119 p:0.06).

Conclusion: Nurses ' lifelong learning tendencies and self-efficacy perceptions were moderate, while a weak negative and non-significant relationship was found between lifelong learning tendencies and self-efficacy.

Keywords